Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 19. februarja 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Nemčija) - Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli proti Zvezni republiki Nemčiji

(Zadeva C-228/06)1

(Sporazum o pridružitvi EGS-Turčija - Svobodno opravljanje storitev - Obveznost vizuma za vstop na ozemlje države članice)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Ob udeležbi: Bundesagentur für Arbeit

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Razlaga člena 41(1) Dodatnega protokola z dne 23. novembra 1970, priloženega k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (UL L 293, str. 4) - Veljavnost člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, str. 1) - Nove omejitve glede svobodnega opravljanja storitev - Obveznost vizuma za turškega državljana, ki je v turški družbi za prevoz zaposlen kot voznik težkih tovornih vozil, da bi lahko vstopil na ozemlje države članice, medtem ko takšna obveznost ni obstajala ob začetku veljavnosti Dodatnega protokola

Izrek

Člen 41(1) Dodatnega protokola, ki je bil podpisan 23. novembra 1970 v Bruslju ter sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972, je treba razlagati tako, da od začetka veljavnosti tega protokola nasprotuje uvedbi obveznosti vizuma, da bi se turškim državljanom, kot sta tožeči stranki v postopku v glavni stvari, dovolil vstop na ozemlje države članice zaradi opravljanja storitev na tem ozemlju za podjetje s sedežem v Turčiji, ker se takšen vizum na ta dan ni zahteval.

____________

1 - UL C 190, 12.8.2006.