Language of document :

Преюдициално запитване от Supreme Court (Ирландия), постъпило на 12 май 2017 г. — Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners

(Дело C-249/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ryanair Ltd

Ответник: The Revenue Commissioners

Преюдициални въпроси

Може ли бъдещото намерение за предоставяне на услуги по управление на дружество, което се предвижда да бъде придобито, в случай че поглъщането бъде успешно, да се счита за достатъчно основание да се приеме, че потенциалният приобретател извършва икономическа дейност по смисъла на член 4 от Шеста директива за ДДС1 , така че начисленият на потенциалния приобретател ДДС върху стоките или услугите, предоставени с цел по-нататъшно развитие на процеса на поглъщане да може евентуално да се счита за подлежащ на приспадане ДДС, във връзка с предвижданата икономическа дейност по предоставяне на такива услуги по управление, и

Налице ли е достатъчна „пряка и непосредствена връзка“ съгласно изискването, установено от Съда по дело на ЕС в [решение от 27 септември 2001 г., Cibo Participations2 , C-16/00, EU:C:2001:495], между професионалните услуги, предоставяни в контекста на такова потенциално поглъщане и извършваните доставки, а именно потенциалното предоставяне на услуги по управление на дружеството, за което се предвижда да бъде придобито, в случай на успешно поглъщане, което да позволи приспадане на ДДС, начислен върху тези професионални услуги?

____________

1 Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота – обща система на данък върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).

2 Решение от 27 септември 2001 г., Cibo Participations SA/Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU:C:2001:495.