Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 12. května 2017 – Ryanair Ltd v. The Revenue Commissioners

(Věc C-249/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ryanair Ltd

Odpůrce: The Revenue Commissioners

Předběžné otázky

Může budoucí záměr, kterým je poskytovat, v případě úspěšného převzetí, nabyté společnosti služby v oblasti řízení, postačovat k prokázání toho, že potenciální nabyvatel provádí hospodářskou činnost ve smyslu článku 4 šesté směrnice o DPH1 , takže DPH účtovanou potenciálnímu nabyvateli za zboží nebo služby poskytnuté v souvislosti se snahou o úspěšné převzetí lze považovat za DPH na vstupu ve vztahu k zamýšlené hospodářské činnosti spočívající v poskytování takových služeb v oblasti řízení, a

může existovat dostatečná „přímá a bezprostřední souvislost“, definovaná Soudním dvorem jako požadavek v rozsudku Cibo2 , mezi odbornými službami poskytovanými v souvislosti s takovým potenciálním převzetím a výstupem, kterým je, v případě úspěšného převzetí, potenciální řízení převzatého podniku, takže lze umožnit provést odpočet DPH týkající se těchto odborných služeb?

____________

1 Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1).

2 Rozsudek ze dne 27. září 2001, Cibo Participations SA v. Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, C-16/00, EU:C:2001:495.