Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. svibnja 2017. uputio Supreme Court (Irska) – Ryanair Ltd protiv The Revenue Commissioners

(predmet C-249/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ryanair Ltd

Tuženik: The Revenue Commissioners

Prethodna pitanja

Je li u slučaju uspješnog preuzimanja, postojanje buduće namjere pružanja upravljačkih usluga ciljnom društvu, dovoljno za zaključak da potencijalni preuzimatelj obavlja gospodarsku aktivnost u smislu članka 4. Šeste direktive o PDV-u,1 tako da se PDV koji je potencijalnom preuzimatelju obračunat za robu i usluge koje su pružene radi napredovanja s dotičnim preuzimanjem može potencijalno smatrati pretporezom na namjeravanu gospodarsku aktivnost koja se sastoji od pružanja tih upravljačkih usluga; i

Postoji li dovoljna „izravna i neposredna veza”, kao pretpostavka koju je Sud Europske unije naveo u presudi u predmetu Cibo2 , između profesionalnih usluga pruženih u okviru takvog potencijalnog preuzimanja i ishoda koji se sastoji u potencijalnom pružanju upravljačkih usluga ciljnom društvu u slučaju uspješnog preuzimanja, slijedom čega je dopušteno odbiti PDV koji se plaća na te profesionalne usluge?

____________

1 Šesta direktiva Vijeća77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL 1977., L 145, str. 1.).

2 Presuda od 27. rujna 2001., Cibo Participations, C-16/00, EU:C:2001:495.