Language of document :

Жалба, подадена на 2 май 2017 г. от Holistic Innovation Institute, S.L.U. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 16 февруари 2017 г. по дело T-706/14, Holistic Innovation Institute/REA

(Дело C-241/17 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (представител: J.J. Marín López, abogado)

Друга страна в производството: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд (пети състав) от 16 февруари 2017 г., Holistic Innovation Institute/REA, T-706/14, EU:T:2017:89,

да се отмени решението на директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания от 24 юли 2014 г. [ARES(2014) 2461172], с което се слага край на преговорите с Holistic Innovation Institute, S.L.U. и се изключва неговото участие в европейските проекти Inachus и ZONeSEC,

да се присъди на Holistic Innovation Institute, S.L.U. обезщетение, както е поискано в точка 177 от жалбата.

Основания и основни доводи

1.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в това, че в обжалваното решение се приема, че REA е компетентна и не е надхвърлила рамките на задачите, възложени ѝ във връзка с управлението на Седмата рамкова програма, като е оценила капацитета на Holistic Innovation Institute и като го е изключила от преговорите по проектите Inachus и ZONeSEC (точка 39 от обжалваното съдебно решение).

2.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в тълкуване на член 2.2.2, параграф 1 от приложението към Решение 2012/838 в смисъл, че позволява на REA да изключи Holistic Innovation Institute от преговорите по проектите Inachus и ZONeSEC (точка 126 от обжалваното съдебно решение).

3.    Грешка при прилагане на правото, която се състои в това, че в обжалваното съдебно решение се приема за мотивирано обжалваното пред Общия съд решение (точка 67 от обжалваното съдебно решение), въпреки че обжалваното пред Общия съд решение се основава, като неразделна част от мотивите си, от една страна на Решение на Комисията от 13 март 2014 г. [ARES (2014) 710158], с което жалбоподателят се изключва от участие в проекта eDIGIREGION (точки 57 и 60 – 62 от обжалваното съдебно решение), и от друга страна, на окончателните одиторски доклади 11-INFS-025 и 11-BA119-016 (точки 63 и 64 от обжалваното съдебно решение), независимо че както цитираното Решение на Комисията от 13 март 2014 г. [ARES (2014) 710158], така и окончателните одиторски доклади 11-INFS-025 и 11-BA119-016 са обжалвани.

4.    Грешка при прилагане на правото, която се състои в това, че обжалваното съдебно решение изопачава преценката на събраните доказателства, като потвърждава, че REA е поискала от жалбоподателя „при различни поводи“ определена информация (точка 75 от обжалваното съдебно решение), че „поддържа искането си“ посредством писмено изявление от 14 май 2014 г. (точка 78 от обжалваното съдебно решение) и че е „разменила редица писмени изявления с жалбоподателя“ (точка 118 от обжалваното съдебно решение).

5.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в това, че обжалваното съдебно решение изопачава преценката на събраните доказателства, като се позовава в точки 8, 77 и 78 на несъществуващ документ, който не фигурира в преписката.

6.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в това, че в обжалваното съдебно решение се приема за основателно обжалваното пред Общия съд решение (точки 80, 84, 94, 108 и 127 от обжалваното съдебно решение), въпреки че обжалваното решение нарушава член 2.2.2 от приложението към Решение 2012/838, тъй като се отклонява от положителната оценка на независимите външни оценители за оперативния капацитет на жалбоподателя без „солидна и добре обоснована аргументация“.

7.    Грешка при прилагане на правото, която се състои в липса на мотиви на Общия съд, който в обжалваното съдебно решение не е мотивирал твърдението си, че „жалбоподателят не е представил никакви данни, позволяващи да се оборят нейните [на REA] съображения“ (точка 58 от обжалваното съдебно решение) и това, че неговото писмено изявление от 2 юни 2014 г., представено като приложение A26 към жалбата, „възпроизвежда част от информацията, която се съдържа в обяснителния документ, споменат в точка 8 по-горе, като същевременно не предоставя конкретната информация, която му е поискана от REA, посочена в точки 7, 9 и 10 по-горе“ (точка 78 от обжалваното съдебно решение).

8.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в това, че в обжалваното съдебно решение се приема, че графикът, предвиден в мандатите за преговори, отразява финализирането на преговорите „по индикативен начин“ (точка 130 от обжалваното съдебно решение).

9.    Грешка при прилагане на правото, състояща се в това, че в обжалваното съдебно решение неправилно се приема, че не следва да се присъжда обезщетение за имуществени, нито за неимуществени вреди вследствие на приемането на обжалваното решение (точки 147, 148 и 150 от обжалваното съдебно решение).

____________