Language of document :

Valitus, jonka Holistic Innovation Institute, S.L.U. on tehnyt 2.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-706/14, Holistic Innovation Institute v. REA, 16.2.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-241/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (edustaja: asianajaja J. J. Marin López)

Muu osapuoli: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Vaatimukset

yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) 16.2.2017 asiassa T-706/14, Holistic Innovation Institute vastaan REA, annettu tuomio EU:T:2017:89 on kumottava

tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajan 24.7.2014 viitenumerolla ARES (2014) 2461172 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä päätetään neuvottelut Holistic Innovation Institute, S.L.U:n kanssa ja estetään sen osallistuminen hankkeisiin Inachus ja ZONeSEC

Holistic Innovation Institute, S.L.U. on velvoitettava suorittamaan korvauksia valituskirjelmän 177 kohdassa vaaditun mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa esitetään, että REA oli toimivaltainen arvioimaan Holistic Innovation Instituten kapasiteettia ja sulkemaan sen hankkeita Inachus ja ZONeSEC koskevien neuvottelujen ulkopuolelle, ja ettei se tältä osin ylittänyt niitä rajoja, jotka sille oli asetettu seitsemännen puiteohjelman osalta (valituksenalaisen tuomion 39 kohta).

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että päätöksen 2012/838 liitteessä olevan 2.2.2 jakson ensimmäistä kohtaa on tulkittu siten, että REA voi sulkea Holistic Innovation Instituten hankkeita Inachus ja ZONeSEC koskevien neuvottelujen ulkopuolelle (valituksenalaisen tuomion 126 kohta).

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa katsotaan, että riidanalainen päätös on perusteltu (valituksenalaisen tuomion 67 kohta), kun otetaan huomioon, että riidanalaisessa päätöksessä viitataan perustelujen osalta yhtäältä 13.3.2014 annettuun komission päätökseen (ARES (2014) 710158), jolla valittaja jätettiin hankkeen eDIGIREGION ulkopuolelle (valituksenalaisen tuomion 57–60 ja 62 kohta), ja toisaalta tarkastusten 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 loppukertomuksiin (valituksenalaisen tuomion 63 ja 64 kohta), koska sekä 13.3.2014 annetusta komission päätöksestä (ARES (2014) 710158) että tarkastusten 11-INFS-025 ja 11-BA119-016 loppukertomuksista on nostettu kumoamiskanteet.

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että näyttö on valituksenalaisessa tuomiossa otettu huomioon vääristyneellä tavalla, koska siinä on todettu, että REA pyysi kantajalta tiettyjä tietoja ”useaan otteeseen” (valituksenalaisen tuomion 75 kohta), että se ”uudisti pyyntönsä” 14.5.2014 päivätyssä kirjeessään (valituksenalaisen tuomion 78 kohta) ja että ”REA:n ja kantajan välillä on ollut useita yhteydenottoja” (valituksenalaisen tuomion 118 kohta).

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että näyttö on valituksenalaisessa tuomiossa otettu huomioon vääristyneellä tavalla, koska kohdissa 8, 77 ja 78 on viitattu asiakirjaan, jota ei ole olemassa.

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa katsotaan, että riidanalainen päätös on perusteltu (valituksenalaisen tuomion 80, 84, 94, 108 ja 127 kohta), vaikka riidanalaisella päätöksellä rikotaan päätöksen 2012/838 2.2.2 jaksoa, kun siinä jätetään ottamatta huomioon riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden myönteiset lausunnot kantajan kapasiteetista ilman ”painavia ja hyvin perusteltuja argumentteja”.

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, ettei valituksenalaista tuomiota ole perusteltu siltä osin kuin siinä todetaan, että ”kantaja ei esittänyt mitään seikkaa, joka osoittaisi sen [REA:n] argumentit perusteettomiksi” (valituksenalaisen tuomion 58 kohta) ja että kantajan 2.6.2014 päivätyssä kirjeessä, joka oli liitetty kannekirjelmään sen liitteenä A26 ”toistettiin osa tiedoista, jotka sisältyivät edellä olevassa 8 kohdassa mainittuun selittävään asiakirjaan, muttei annettu niitä nimenomaisia tietoja, joita REA oli pyytänyt ja jotka mainitaan edellä olevissa 7, 9 ja 10 kohdassa”) (valituksenalaisen tuomion 78 kohta).

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että neuvotteluvaltuuksien osalta ilmoitetulla aikataululla tarkoitettiin neuvottelujen päättämistä ”viitteellisesti” (valituksenalaisen tuomion 130 kohta).

Oikeudellinen virhe, joka perustuu siihen, että valituksenalaisessa tuomiossa katsotaan virheellisesti, ettei ole aihetta määrätä maksettavaksi korvausta riidanalaisen päätöksen antamisesta aiheutuneista aineellisista ja aineettomista vahingoista (valituksenalaisen tuomion 147, 148 ja 150 kohta).

____________