Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 10.5.2017 – Gert Teglgaard ja Fløjstrupgård I/S v. Fødevareministerietin Klagecenter

(Asia C-239/17)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Hakijat: Gert Teglgaard ja Fløjstrupgård I/S

Vastapuoli: Fødevareministerietin Klagecenter

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos viljelijä ei noudata lakisääteisiä hoitovaatimuksia tai hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta tiettynä kalenterivuotena ja viljelijän suorista tuista on sen vuoksi tehtävä vähennyksiä neuvoston asetuksen N:o 1782/20031 6 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä komission asetuksen N:o 796/20042 66 artiklan 1 kohdan kanssa, onko viljelijän suorista tuista vähennettävä tuen määrä laskettava

a.    sen kalenterivuoden perusteella, jona noudattamatta jättäminen tapahtui, vai

b.    sen (myöhemmän) kalenterivuoden perusteella, jona noudattamatta jättäminen todettiin/havaittiin?

Onko vastaus edelliseen kysymykseen sama neuvoston asetuksen N:o 73/20093 23 artiklan 1 kohtaan, luettuna yhdessä komission asetuksen N:o 1122/20094 70 artiklan 4 kohdan ja 8 kohdan a alakohdan kanssa, sisältyvien myöhempien säännösten perusteella?

Jos viljelijä on jättänyt noudattamatta lakisääteisiä hoitovaatimuksia tai hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta vuosina 2007 ja 2008, mutta noudattamatta jättäminen todetaan/havaitaan vasta vuonna 2011, sovelletaanko tuen vähentämiseen neuvoston asetusta N:o 1782/2003, luettuna yhdessä komission asetuksen N:o 796/2004 kanssa, vai neuvoston asetusta N:o 73/2009, luettuna yhdessä komission asetuksen N:o 1122/2009 kanssa?

____________

1 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29.9.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (EUVL 2003, L 270, s. 1).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21.4.2004 annettu komission asetus (EY) N:o 796/2004 (EUVL 2004, L 141, s. 18).

3 Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19.1.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (EUVL 2009, L 30, s. 16).

4 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta 30.11.2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (EUVL 2009, L 316, s. 65).