Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 10. maja 2017 – Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S/Fødevareministeriets Klagecenter

(Zadeva C-239/17)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Gert Teglgaard, Fløjstrupgård I/S

Tožena stranka: Fødevareministeriets Klagecenter

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba znižanje pomoči v položaju, v katerem kmet ne izpolnjuje predpisanih zahtev ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev v koledarskem letu in je zato treba znižanje uporabiti za neposredna plačila kmetu (glej člen 6(1) Uredbe Sveta št. 1782/20031 v povezavi s členom 66(1) Uredbe Komisije št. 796/20042 ), izračunati na podlagi neposrednih plačil kmetu:

(a)    v koledarskem letu, v katerem pride do neskladnosti, ali

(b)    v (poznejšem) koledarskem letu določitve/ugotovitve neskladnosti?

2.    Ali je izid enak v skladu s poznejšimi pravili iz člena 23(1) Uredbe Sveta št. 73/2009 v povezavi s členom 70(4) in 8(a) Uredbe Komisije št. 1122/2009?

3.    Ali je treba v položaju, v katerem kmet ni izpolnjeval predpisanih zahtev ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev v letih 2007 in 2008, temveč je neskladnost prvič določena/ugotovljena leta 2011, za izračun znižanja pomoči uporabiti Uredbo Sveta št. 1782/2003 v povezavi z Uredbo Komisije št. 796/2004 ali pa Uredbo Sveta št. 73/2009 v povezavi z Uredbo Komisije št. 1122/2009?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 40, str. 269).

2 Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje, 3, zvezek 44, str. 243).