Language of document :

12. mail 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-251/17)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud kõiki meetmeid 19. juuli 2012. aasta otsuse kohtuasjas C-565/10: komisjon vs. Itaalia täitmiseks, siis on ta rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

mõista Itaalia Vabariigilt välja karistusmakse 346.922,40 eurot, vähendades seda vajadusel väljapakutud järkjärgulise vähendamise valemi alusel – arvutatuna alates käesolevas asjas tehtava kohtuotsuse kuulutamise kuupäevast kuni kohtuasjas C-565/10 kohtuotsuse täieliku täitmiseni;

mõista Itaalia Vabariigilt välja kindlasummaline trahv, mis saadakse summa 39.113,80 eurot päevas, maksimaalselt 62.699.421,40 euro ulatuses, arvutatuna alates kohtuasjas C-565/10 kohtuotsuse kuulutamise päevast kuni käesolevas asjas tehtava kohtuotsuse kuulutamise kuupäevani või kuni kohtuasjas C-565/10 kohtuotsuse täieliku täitmiseni;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon väidab oma hagis, et Itaalia Vabariik ei ole täitnud Euroopa Kohtu 19. juuli 2012. aasta kohtuotsust seoses 80 linnastuga nendest, mis olid selle kohtuotsuse esemeks.

Itaalia Vabariik möönab, et ta ei ole nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 1991/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta1 artiklit 3 täitnud 35-s linnastus. Veel möönab ta, et on 70 linnastu puhul rikkunud nimetatud direktiivi artikleid 4 ja 10.

Komisjon järeldab sellest, et Itaalia Vabariik ei ole võtnud kõiki meetmeid 19. juuli 2012. aasta kohtuotsuse täitmiseks.

____________

1 ELT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26.