Language of document :

2017. május 12-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-251/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és L. Cimaglia meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság, mivel nem tett meg a Bíróság C- 565/10. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 2012. július 19-én hozott ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges minden intézkedést, nem teljesítette az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze az Olasz Köztársaságot, hogy fizessen 346.922,40 EUR összegű – a javasolt csökkentési képlet alapján esetlegesen csökkentett – kényszerítő bírságot a C-565/10. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden egyes napjára a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától a C-565/10. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig;

kötelezze az Olasz Köztársaságot, hogy fizessen 39.113,80 EUR napi átalányösszeget, összesen legalább 62.699.421,40 EUR összeget a C-565/10. sz. ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésének napjáig vagy a C-565/10. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítésének napjáig;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetével a Bizottság felrója a 2012. július 19-i ítéletben foglaltak teljesítésének elmulasztását az ezen ítélet tárgyát képező agglomerációk közül 80 olasz agglomerációval kapcsolatban.

E tekintetben az Olasz Köztársaság elismeri, hogy 35 agglomerációval kapcsolatban nem teljesítette a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv1 3. cikkéből eredő kötelezettségeit. Elismeri továbbá, hogy 70 agglomerációval kapcsolatban nem teljesítette az ugyanezen irányelv 4. és 10. cikkéből eredő kötelezettségeit.

Ebből a Bizottság arra következtet, hogy az Olasz Köztársaság nem tett meg a 2012. július 19-i ítéletben foglaltak maradéktalan teljesítéséhez szükséges minden intézkedést.

____________

1 HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o