Language of document :

Acțiune introdusă la 12 mai 2017 - Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-251/17)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Manhaeve și L. Cimaglia, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

constatarea faptului că Republica Italiană, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru executarea Hotărârii pronunțate de Curte la 19 iulie 2012 în cauza C-565/10, Comisia/Italia, nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE;

obligarea Republicii Italiene la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 346.699,21 euro, diminuată eventual prin aplicarea formulei de degresivitate propuse, pentru fiecare zi de întârziere în executarea Hotărârii pronunțate de Curte în cauza C-565/10, cu începere de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză până la data executării Hotărârii pronunțate în cauza C-565/10;

obligarea Republicii Italiene la plata unei sume forfetare de 39.113,80 euro/zi, cu o sumă minimă totală de 62.699.421,40 euro, cu începere de la data pronunțării Hotărârii în cauza C-565/10 până la data la care se va fi pronunțat hotărârea în prezenta cauză sau până la data executării Hotărârii date în cauza C-565/10;

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin acțiunea formulată, Comisia reproșează Republicii Italiene faptul că nu a executat Hotărârea pronunțată de Curte la 19 iulie 2012 în ceea ce privește 88 de aglomerări italiene dintre cele care făcuseră obiectul acelei hotărâri.

În această privință, Republica Italiană recunoaște că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 din Directiva 91/271/CEE Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale1 în ceea ce privește 35 de aglomerări. Ea recunoaște în plus că nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4 și 10 din această directivă în ceea ce privește 70 de aglomerări.

Comisia deduce din aceasta că Republica Italiană nu a adoptat toate măsurile necesare în vederea executării depline a Hotărârii din 19 iulie 2012.

____________

1     JO L 135 du 30.5.1991, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 43.