Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) dne 9. května 2017 – ‚Renerga‘ UAB v. ‚Energijos skirstymo operatorius‘ AB, ‚Lietuvos energijos gamyba‘ AB

(Věc C-238/17)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ‚Renerga‘ UAB

Žalované: ‚Energijos skirstymo operatorius‘ AB, ‚Lietuvos energijos gamyba‘ AB

Předběžné otázky

Má být cíl spočívající v „zajištění toho, aby byly provozovatelům a uživatelům soustav poskytovány vhodné pobídky, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování výkonnosti soustav a k podpoře integrace trhu“, jak stanoví čl. 36 písm. f) směrnice 2009/72/ES1 , pokud jde o plnění regulačních úkolů stanovených uvedenou směrnicí ze strany regulačního orgánu, chápán a vykládán v tom smyslu, že zakazuje neposkytnutí pobídek (neuhrazení náhrady za SVZ [službu veřejného zájmu]) nebo jejich omezení?

Vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/72 stanoví, že povinnosti SVZ musí být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné, a čl. 3 odst. 6 směrnice 2009/72 stanoví, že finanční náhrady pro osoby zajišťující SVZ mají být určeny nediskriminačním a transparentním způsobem, je nutné vyjasnit následující:

2.1.    mají být ustanovení čl. 3 odst. 2 a 6 směrnice 2009/72 vykládána v tom smyslu, že zakazují omezování pobídek poskytovatelům SVZ, pokud posledně jmenovaní řádně plní povinnosti, které převzali s ohledem na poskytování SVZ?

2.2.    je třeba povinnost pozastavit vyplácení finanční náhrady poskytovatelům SVZ bez ohledu na jejich činnost spojenou s poskytováním SVZ a plnění povinností, které převzali, která však spojuje důvod pro omezení (pozastavení) vyplácení náhrady za SVZ s prováděním činností a plněním povinností při vyúčtovávání finančních prostředků za spotřebu SVZ vypočtených pro daný podnik ze strany osoby propojené s poskytovatelem SVZ (v níž vlastní kontrolní podíl stejný podnik jako v poskytovali SVZ) a podmiňuje vyplácení uvedených prostředků prováděním zmíněných činností a plněním zmíněných povinností, která je stanovena vnitrostátním právem, považovat za diskriminační, nejasnou a omezující spravedlivou hospodářskou soutěž pro účely ustanovení čl. 3 odst. 2 a 6 směrnice 2009/72?

2.3.    je třeba povinnost pozastavit vyplácení finanční náhrady poskytovatelům SVZ, kdy poskytovatelé SVZ zůstávají i nadále povinni plnit v plném rozsahu své povinnosti v oblasti poskytování SVZ a související smluvní závazky vůči podnikům nakupujícím elektřinu, která je stanovena vnitrostátním právem, považovat za diskriminační, nejasnou a omezující spravedlivou hospodářskou soutěž pro účely ustanovení čl. 3 odst. 2 a 6 směrnice 2009/72?

Je členský stát, který přijal právní předpisy, jež stanoví důvody, pravidla a mechanismus omezování náhrady vyplácené poskytovatelům SVZ, povinen podle čl. 3 odst. 15 směrnice 2009/72, který ukládá členským státům oznámit Evropské komisi každé dva roky změny všech opatření přijatých za účelem plnění povinností univerzální služby a veřejné služby, oznámit Evropské komisi takové nové předpisy?

Stanoví-li členský stát ve vnitrostátní právní úpravě důvody, pravidla a mechanismus omezování náhrady vyplácené poskytovatelům SVZ, je tato skutečnost v rozporu s cíli provádění směrnice 2009/72 a obecnými zásadami unijního práva (právní jistota, legitimní očekávání, proporcionalita, transparentnost a zákaz diskriminace)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2009 L 211, s. 55).