Language of document :

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litvánia) által 2017. május 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Renerga” UAB kontra AB „Energijos skirstymo operatorius” és AB „Lietuvos energijos gamyba”

(C-238/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „Renerga”

Alperesek: AB „Energijos skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos energijos gamyba”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    A 2009/72/EK irányelvben1 meghatározott szabályozási feladatokat ellátó szabályozó hatóságra vonatkozóan a 2009/72 irányelv 36. cikkének f) pontjában meghatározott, annak biztosítására vonatkozó célkitűzést, „hogy a rendszerüzemeltetők és a rendszerfelhasználók megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a rendszerteljesítmény hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére”, az ösztönzők megadása elmulasztásának (a közérdekű szolgáltatás ellentételezése kifizetésének) tilalmaként vagy azok korlátozásaként kell-e érteni és értelmezni?

2.    Tekintettel arra, hogy a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a közérdekű szolgáltatási kötelezettségeket világosan meg kell határozni, azoknak átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a 2009/72 irányelv 3. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy a pénzügyi ellentételezést megkülönböztetéstől mentesen és átlátható módon kell meghatározni, tisztázni kell a következőket:

2.1.    a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy az említett rendelkezések megtiltják a közérdekű szolgáltatók ösztönzésének korlátozását, amennyiben az általuk vállalt, a közérdekű szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeket megfelelően teljesítik?

2.2    a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében szereplő rendelkezések szempontjából hátrányosan megkülönböztetőnek, nem világosnak és a tisztességes versenyt korlátozónak kell-e tekinteni a nemzeti jogban szereplő azon kötelezettséget, amely szerint a közérdekű szolgáltató által kapott pénzügyi ellentételezés kifizetését a közérdekű szolgáltató által elvégzett közérdekű szolgáltatási tevékenységtől és a közérdekű szolgáltató által vállalt kötelezettségek teljesítésétől függetlenül fel kell függeszteni, jóllehet ez a szabályozás a közérdekű szolgáltatás ellentételezése kifizetése korlátozásának (felfüggesztésének) jogalapját a közérdekű szolgáltatással kapcsolatban lévő személy (amelyben ugyanazon vállalkozás rendelkezik irányítást megalapozó részesedéssel, mint amely a közérdekű szolgáltatásban) cselekményeinek és kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolja össze, és attól teszi függővé a közérdekű szolgáltatás fogyasztási díjának az említett vállalkozás esetében történő kiszámítása során?

2.3.    a 2009/72 irányelv 3. cikkének (2) és (6) bekezdésében szereplő rendelkezések szempontjából hátrányosan megkülönböztetőnek, nem világosnak és a tisztességes versenyt korlátozónak kell-e tekinteni a nemzeti jogban szereplő azon kötelezettséget, amely szerint a közérdekű szolgáltató által kapott pénzügyi ellentételezés kifizetését fel kell függeszteni, jóllehet a közérdekű szolgáltató továbbra is köteles teljes körűen teljesíteni a közérdekű szolgáltatás nyújtására vonatkozó kötelezettségét, valamint a villamos energiát vásároló vállalkozások felé fennálló szerződéses kötelezettségét?

3.    A 2009/72 irányelv 3. cikkének (15) bekezdése alapján, amely előírja, hogy a tagállamok kétévente tájékoztassák a Bizottságot minden olyan intézkedés változásáról, amelyet az egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében hoztak, köteles-e valamely tagállam, amely a közérdekű szolgáltatónak kifizethető ellentételezés korlátozására vonatkozó jogalapokat, szabályokat és mechanizmusokat előíró nemzeti jogszabályt fogadott el, tájékoztatni az Európai Bizottságot az ilyen új jogszabályról?

4.    Sérti-e a 2009/72 irányelv végrehajtásának célkitűzéseit és az általános uniós jogi elveket (jogbiztonság, jogos elvárás, arányosság, átláthatóság, hátrányos megkülönböztetés tilalma), ha valamely tagállam a nemzeti jogába a közérdekű szolgáltatóknak kifizethető ellentételezés korlátozására vonatkozó jogalapokat, szabályokat és mechanizmusokat fogad el?

____________

1 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 94. o.).