Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) la 9 mai 2017 - UAB „Renerga”/AB „Energijos skirstymo operatorius”, AB „Lietuvos energijos gamyba”

(Cauza C-238/17)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Renerga”

Pârâte: AB „Energijos skirstymo operatorius” și AB „Lietuvos energijos gamyba”

Întrebările preliminare

Obiectivul privind „garantarea acordării de stimulente corespunzătoare operatorilor de sistem și utilizatorilor de sistem, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a spori eficiența în ceea ce privește performanța sistemelor, precum și integrarea pe piață”, prevăzut la articolul 36 litera (f) din Directiva 2009/72/CE1 pentru autoritatea de reglementare în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare definite de Directiva 2009/72, trebuie înțeles și interpretat în sensul că se opune neacordării de stimulente (neplății compensațiilor pentru serviciul de interes public sau limitării acestora?

Având în vedere că articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/72 prevede că obligațiile de serviciu public trebuie să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și ușor de verificat și că articolul 3 alineatul (6) din Directiva 2009/72 prevede că acordarea de compensații financiare persoanelor care prestează servicii de interes public se realizează într-un mod nediscriminatoriu și transparent, este necesară clarificarea următoarelor aspecte:

Dispozițiile articolului 3 alineatele (2) și (6) din Directiva 2009/72 trebuie interpretate în sensul că se opun limitării stimulentelor acordate prestatorilor de servicii de interes public în cazul în care aceștia își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile pe care și le-au asumat în legătură cu prestarea serviciilor de interes public?

Obligația prevăzută în legislația națională care privește suspendarea plății compensațiilor financiare acordate prestatorilor de servicii de interes public, independent de activitățile de prestare a SIP desfășurate de prestatorul de servicii de interes public și de îndeplinirea obligațiilor asumate de acesta din urmă, însă care stabilește ca motiv pentru limitarea (suspendarea) plății compensațiilor pentru serviciile de interes public și condiționează efectuarea acestora de îndeplinirea de către o persoană asociată prestatorului de servicii de interes public (aceeași întreprindere deținând o participație de control în cadrul acestei persoane și al prestatorului de servicii de interes public) a activităților și a obligațiilor atunci când înregistrează în contabilitate compensațiile pentru consumul serviciilor de interes public calculate pentru întreprinderea în cauză, trebuie considerată ca fiind discriminatorie, neclară și ca reprezentând o restricție din punctul de vedere al concurenței loiale în sensul dispozițiilor articolului 3 alineatele (2) și (6) din Directiva 2009/72?

Obligația prevăzută în legislația națională care privește suspendarea plății compensațiilor financiare acordate prestatorilor de servicii de interes public, deși prestatorii de servicii de interes public sunt în continuare ținuți să își îndeplinească pe deplin obligațiile contractuale legate de servicii de interes public, precum și obligațiile contractuale corelative impuse întreprinderilor care cumpără energie electrică, trebuie considerată ca fiind discriminatorie, neclară și ca reprezentând o restricție din punctul de vedere al concurenței loiale în sensul dispozițiilor articolului 3 alineatele (2) și (6) din Directiva 2009/72?

În temeiul articolului 3 alineatul (15) din Directiva 2009/72, care prevede obligația statelor membre de a informa Comisia Europeană, la fiecare doi ani, cu privire la modificările aduse tuturor măsurilor adoptate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu universal și de serviciu public, un stat membru care a adoptat, în cadrul reglementării naționale, un act normativ care stabilește temeiurile, normele, precum și un mecanism de limitare a compensației datorate prestatorilor de servicii de interes public, are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la un astfel de nou act normativ?

Prin prevederea în legislația sa națională a unor temeiuri, norme și a unui mecanism care să permită limitarea compensației datorate prestatorilor de SIP, un stat membru încalcă obiectivele de punere în aplicare a Directivei 2009/72 și principiile generale ale dreptului Uniunii (principiile securității juridice, încrederii legitime, proporționalității, transparenței și nediscriminării)?

____________

1     Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).