Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 9. mája 2017 – „Renerga“ UAB/“Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

(vec C-238/17)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „Renerga“ UAB

Žalované: „Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa cieľ „zabezpečiť, aby sa prevádzkovateľom sústavy a užívateľom sústavy poskytli vhodné krátkodobé a dlhodobé stimuly na zvyšovanie efektívnosti výkonu sústavy a podporu integrácie trhu“ zakotvený v článku 36 písm. f) smernice 2009/72/EC1 pre regulačný orgán pri plnení regulačných úloh stanovených v smernici 2009/72 chápať a vykladať v tom zmysle, že zakazuje neposkytnutie stimulov (neuhradenie kompenzácie SVZ služba vo verejnom záujme]) alebo ich obmedzenie?

2.    Vzhľadom na skutočnosť, že článok 3 ods. 2 smernice 2009/72 stanovuje, že povinnosti SVZ musia byť jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné, a článok 3 ods. 6 smernice 2009/72 stanovuje, že finančná kompenzácia pre poskytovateľov SVZ sa musí určiť nediskriminačným a transparentným spôsobom, je potrebné objasniť nasledovné:

2.1.    Majú sa ustanovenia článku 3 ods. 2 a 6 smernice 2009/72 vykladať v tom zmysle, že zakazujú obmedzovanie stimulácie poskytovateľov SVZ, ak riadne plnia svoje povinnosti, ktoré súvisia s poskytovaním SVZ?

2.2.    Má sa povinnosť stanovená vo vnútroštátnom práve, ktorá spočíva v pozastavení vyplácania finančnej kompenzácie, ktorú dostávajú poskytovatelia SVZ, bez ohľadu na činnosti poskytovateľa SVZ vykonané pri poskytovaní SVZ, ako aj bez ohľadu na plnenie jeho povinností, s tým, že dôvod obmedzenia (pozastavenia) vyplácania kompenzácie SVZ sa spája, a zároveň závisí od plnenia činností a povinností osoby prepojenej s poskytovateľom SVZ (v ktorej má kontrolný podiel ten istý podnik ako ten, ktorý má kontrolný podiel v poskytovateľovi SVZ) pri vyúčtovaní peňažných prostriedkov za spotrebu SVZ vyčíslenú pre tento podnik, považovať na účely ustanovení článku 3 ods. 2 a 6 smernice 2009/72 za diskriminačnú, nejasnú a obmedzujúcu spravodlivú hospodársku súťaž?

2.3.    Má sa povinnosť stanovená vo vnútroštátnom práve, ktorá spočíva v pozastavení vyplácania finančnej kompenzácie, ktorú dostávajú poskytovatelia SVZ, zatiaľ čo poskytovatelia SVZ sú naďalej povinní v plnom rozsahu plniť svoje povinnosti týkajúce sa poskytovania SVZ a súvisiace zmluvné záväzky voči podnikom nakupujúcim elektrickú energiu, považovať na účely ustanovení článku 3 ods. 2 a 6 smernice 2009/72 za diskriminačnú, nejasnú a obmedzujúcu spravodlivú hospodársku súťaž?

3.    Je podľa článku 3 ods. 15 smernice 2009/72, ktorý požaduje, aby členské štáty každé dva roky informovali Európsku komisiu o zmenách všetkých opatrení prijatých na plnenie povinností univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme, členský štát, ktorý v rámci vnútroštátnych právnych opatrení ustanovil právnu úpravu, ktorá zakotvuje dôvody, pravidlá a mechanizmus obmedzenia kompenzácie vyplácanej poskytovateľom SVZ, povinný informovať Európsku komisiu o takejto novej právnej úprave?

4.    Je to, že členský štát ustanovil vo vnútroštátnom práve dôvody, pravidlá a mechanizmus obmedzenia kompenzácie vyplácanej poskytovateľom SVZ, v rozpore s cieľmi vykonávania smernice 2009/72 a so všeobecnými zásadami práva Únie (právna istota, legitímna dôvera, proporcionalita, transparentnosť a nediskriminácia)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55).