Language of document :

Överklagande ingett den 16 maj 2017 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 7 mars 2017 i mål T-194/13, United Parcel Service mot Europeiska kommissionen

(Mål C-265/17 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold och A. Biolan)

Övriga parter i målet: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen, och

förordna att beslut om rättegångskostnaderna ska anstå.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde fel då den i den överklagade domen slog fast att kommissionen var skyldig att till UPS lämna över den slutliga versionen av priskoncentrationsmodellen innan kommissionen antog det omtvistade beslutet.

Även om det är så att kommissionens underlåtenhet att till UPS lämna över den slutliga versionen av priskoncentrationsmodellen innan kommissionen antog det omtvistade beslutet kan utgöra ett åsidosättande av UPS:s rätt till försvar, gjorde tribunalen fel i sin kvalificering av den uppenbara karaktären på priskoncentrationsmodellen och således i sin prövning av om beslutet skulle ogiltigförklaras.

Även om det är så att omständigheterna i målet ger vid handen att UPS:s rätt till försvar har åsidosatts, gjorde tribunalen fel då den underlät att ta ställning till kommissionens påstående att UPS:s grund var verkningslös och att UPS hade möjlighet att förstå priskoncentrationsmodellen.

I vart fall kan de i den överklagade domen fastställda omständigheterna inte utgöra skäl för att ogiltigförklara det omtvistade beslutet.

____________