Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 10.5.2017 – Ibrahima Diallo v. Belgian valtio

(Asia C-246/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ibrahima Diallo

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY1 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että oleskeluoikeuden toteamista koskeva päätös on sen mukaan tehtävä ja annettava tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa vai että päätös on tehtävä kyseisen ajan kuluessa mutta voidaan antaa tiedoksi myöhemmin? Jos edellä mainittu päätös voidaan antaa tiedoksi myöhemmin, minkä ajan kuluessa tiedoksi antaminen on suoritettava?

Onko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 10 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin 5 artiklan, oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun direktiivin 2003/86/EY2 5 artiklan 4 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 20, 21 ja 41 artiklan kanssa, tulkittava ja sovellettava siten, että ainoastaan päätös on niiden perusteella tehtävä asetetussa kuuden kuukauden määräajassa ilman, että sen tiedoksi antamiselle on asetettu määräaikaa ja että kyseisen määräajan päätyttyä suoritettavalla tiedoksi antamisella on minkäänlaista vaikutusta oleskeluoikeuteen?

Kun otetaan huomioon velvollisuus taata unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeuden tehokkuus, onko tehokkuusperiaate esteenä sille, että kansallinen viranomainen saa edellä mainittua oikeutta koskevan päätöksen kumoamisen jälkeen kokonaisuudessaan takaisin kuuden kuukauden määräajan, joka sillä oli käytettävissään Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 10 artiklan 1 kohdan nojalla? Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, mikä määräaika kansallisella viranomaisella on vielä käytettävissään sen jälkeen, kun sen kyseisen oikeuden epäämistä koskeva päätös on kumottu?

Ovatko kansallinen oikeuskäytäntö ja ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta, asettautumisesta ja maastapoistamisesta 15.12.1980 annetun lain 39/2 §:n 2 momentin, 40, 40 bis, 42 ja 43 §:n sekä ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta, asettautumisesta ja maastapoistamisesta 8.10.1981 annetun kuninkaan asetuksen 52 §:n 4 momentin kaltaiset kansalliset säännökset Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 5, 10 ja 31 artiklan, luettuina yhdessä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 8 ja 13 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 24, 41 ja 47 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan kanssa, mukaisia, kun kyseisen kansallisen oikeuskäytännön ja kyseisten kansallisten säännösten seurauksena näihin säännöksiin perustuvaa oleskeluoikeuden epäämistä koskevaa päätöstä koskevalla ulkomaalaisasioiden neuvoston antamalla kumoamistuomiolla on direktiivin 2004/38/EY 10 artiklassa, 15.12.1980 annetun lain 42 §:ssä ja 8.10.1981 annetun kuninkaan asetuksen 52 §:ssä säädetyn kuuden kuukauden ehdottoman määräajan katkaiseva, ei sitä lykkäävä vaikutus?

Edellytetäänkö Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29.4.2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY, että sen 10 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan ylittymisellä on jokin seuraus, ja jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, mikä tämä seuraus on? Edellytetäänkö kyseisessä direktiivissä 2004/38/EY tai sallitaanko siinä se, että kyseisen määräajan ylittymisestä seuraa haetun oleskelukortin automaattinen myöntäminen ilman, että hakijan on todettu tosiasiallisesti täyttävän hakemansa oleskeluoikeuden myöntämisen edellytykset?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).

2 EUVL 2003, L 251, s. 12.