Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 25 април 2016 г. — Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

(Дело C-230/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Ищец: Coty Germany GmbH

Ответник: Parfümerie Akzente GmbH

Преюдициални въпроси

Може ли селективни дистрибуторски системи, които са насочени към дистрибуция на луксозни и престижни стоки и целят преди всичко осигуряването на „луксозен имидж“ на стоките, да представляват съвместима с член 101, параграф 1 ДФЕС съставна част на конкуренцията?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Може ли да се приеме за съвместима с член 101, параграф 1 ДФЕС съставна част на конкуренцията, ако на действащи на равнище търговия на дребно членове на селективна дистрибуторска система най-общо се забранява при продажби чрез интернет да се включват разпознаваеми отвън трети предприятия, без да има значение дали в конкретния случай се нарушават легитимните изисквания за качество на производителя?

Трябва ли член 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 330/20101 да се тълкува в смисъл, че забрана, наложена на действащи на равнище търговия на дребно членове на селективна дистрибуторска система, при продажби чрез интернет да се включват разпознаваеми отвън трети предприятия, представлява ограничение, което има за предмет клиентите на търговците на дребно?

Трябва ли член 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 330/2010 да се тълкува в смисъл, че забрана, наложена на действащи на равнище търговия на дребно членове на селективна дистрибуторска система, при продажби чрез интернет да се включват разпознаваеми отвън трети предприятия, представлява ограничение, което има за предмет пасивната продажба на крайните потребители?

____________

1 Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, стр. 1).