Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 25. dubna 2016 – Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH

(Věc C-230/16)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Coty Germany GmbH

Žalovaná: Parfümerie Akzente GmbH

Předběžné otázky

Mohou systémy selektivní distribuce, které se zaměřují na distribuci luxusních a prestižních výrobků a jejichž hlavním účelem je zajistit těmto výrobkům „luxusní image“, představovat aspekt hospodářské soutěže, který je v souladu s čl. 101 odst. 1 SFEU?

V případě kladné odpovědi na otázku 1:

Může stav, kdy je členům systému selektivní distribuce působícím na maloobchodní úrovni v rámci internetového prodeje obecně zakázáno využívat navenek viditelných služeb třetích stran, představovat určitý aspekt hospodářské soutěže, který je v souladu s čl. 101 odst. 1 SFEU, aniž by se zohlednilo, zda v konkrétním případě byly či nebyly splněny oprávněné požadavky výrobce týkající se jakosti?

Musí být čl. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 330/20101 vykládán v tom smyslu, že zákaz využívat v rámci internetového prodeje navenek viditelných služeb třetích stran uložený členům systému selektivní distribuce působícím na maloobchodní úrovni představuje omezení okruhu zákazníků určitého maloobchodníka na základě účelu?

Musí být čl. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 330/2010 vykládán v tom smyslu, že zákaz využívat v rámci internetového prodeje navenek viditelných služeb třetích stran uložený členům systému selektivní distribuce působícím na maloobchodní úrovni představuje omezení pasivních prodejů konečným uživatelům na základě účelu?

____________

1 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, s. 1)