Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

(lieta C-230/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Pamatlietas puses

Prasītāja: Coty Germany GmbH

Atbildētāja: Parfümerie Akzente GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai selektīvas izplatīšanas sistēmas, kas ir vērstas uz luksusa un prestiža preču izplatīšanu un primāri ir paredzētas “luksusa tēla” nodrošināšanai, ir ar LESD 101. panta 1. punktu saderīgs konkurences elements?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

vai ar LESD 101. panta 1. punktu saderīgs konkurences elements var būt noteikums, kad visiem mazumtirdzniecības līmenī strādājošiem selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem tiek aizliegts, veicot pārdošanu internetā, iesaistīt ārēji identificējamus trešos uzņēmumus neatkarīgi no tā, vai konkrētajā gadījumā netiek izpildītas ražotāja leģitīmās kvalitātes prasības?

Vai Regulas (ES) Nr. 330/2010 1 4. panta b) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka mazumtirdzniecības līmenī strādājošiem selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem noteikts aizliegums, veicot pārdošanu internetā, iesaistīt ārēji identificējamus trešos uzņēmumus ir mazumtirgotāja klientu loka ierobežojums mērķa dēļ?

Vai Regulas (ES) Nr. 330/2010 4. panta c) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka mazumtirdzniecības līmenī strādājošiem selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem noteikts aizliegums, veicot tirdzniecību internetā, iesaistīt ārēji identificējamus trešos uzņēmumus ir pasīvās pārdošanas galalietotājiem ierobežojums mērķa dēļ?

____________

1 Komisijas 2010. gada 20. aprīļa Regula (ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 1. lpp.).