Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 25. apríla 2016 – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

(vec C-230/16)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Coty Germany GmbH

Žalovaná: Parfümerie Akzente GmbH

Prejudiciálne otázky

Môžu selektívne distribučné systémy, ktoré sa zameriavajú na distribúciu luxusného a prestížneho tovaru a primárne slúžia na zaistenie „luxusného dojmu“ tovaru, predstavovať aspekt hospodárskej súťaže zlučiteľný s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ?

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku:

Môže ísť o aspekt hospodárskej súťaže zlučiteľný s článkom 101 ods. 1 ZFEÚ, keď sa členom selektívneho distribučného systému pôsobiacim na maloobchodnej úrovni paušálne zakazuje, aby do predaja prostredníctvom internetu zapojili tretie spoločnosti identifikovateľné navonok bez ohľadu na to, či sa v konkrétnom prípade porušujú legitímne požiadavky výrobcu na kvalitu?

Má sa článok 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 330/20101 vykladať v tom zmysle, že zákaz zapájať do predaja prostredníctvom internetu tretie spoločnosti identifikovateľné navonok, ktorý sa uložil členom selektívneho distribučného systému pôsobiacim na maloobchodnej úrovni, predstavuje obmedzenie okruhu zákazníkov maloobchodníka na základe cieľa?

Má sa článok 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 330/2010 vykladať v tom zmysle, že zákaz zapájať do predaja prostredníctvom internetu tretie spoločnosti identifikovateľné navonok, ktorý sa uložil členom selektívneho distribučného systému pôsobiacim na maloobchodnej úrovni, predstavuje obmedzenie pasívnych predajov konečným spotrebiteľom na základe cieľa?

____________

1     Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. EÚ L 102, s. 1).