Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 25 april 2016 – Coty Germany GmbH mot Parfümerie Akzente GmbH

(Mål C-230/16)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Coty Germany GmbH

Motpart: Parfümerie Akzente GmbH

Tolkningsfrågor

1)    Kan selektiva distributionssystem för distribution av lyx- och prestigevaror vars primära syfte är att säkerställa varornas ”luxuösa framtoning” vara förenliga med konkurrensen som ska säkerställas genom artikel 101.1 FEUF?

2)    Om svaret på fråga 1 är jakande:

Är det förenligt med konkurrensen som ska säkerställas genom artikel 101.1 FEUF att medlemmar i ett selektivt distributionssystem som driver verksamhet i detaljhandelsledet schablonmässigt förbjuds att anlita utomstående företag på ett sätt som är utåt synligt vid internetförsäljning, utan hänsyn till om tillverkarens legitima kvalitetskrav åsidosätts i det konkreta fallet?

3)    Ska artikel 4 b i förordning (EU) nr 330/2010 tolkas på så sätt att ett förbud för medlemmar i ett selektivt distributionssystem som driver verksamhet i detaljhandelsledet att anlita utomstående företag på ett sätt som är utåt synligt vid internetförsäljning har till syfte att begränsa detaljhandlarnas kundkrets?

4)    Ska artikel 4 c i förordning (EU) nr 330/20101 tolkas på så sätt att ett förbud för medlemmar i ett selektivt distributionssystem som driver verksamhet i detaljhandelsledet att anlita utomstående företag på ett sätt som är utåt synligt vid internetförsäljning har till syfte att begränsa den passiva försäljningen till slutkonsumenter?

____________

1 Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (EUT L 102, s. 1).