Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 18 augusti 2017 – C&D Foods Acquisition ApS mot Skatteministeriet

(Mål C-502/17)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Vestre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: C&D Foods Acquisition ApS

Svarande: Skatteministeriet

Tolkningsfrågor

Ska artikel 168 i direktiv 2006/112 tolkas så, att ett holdingbolag under sådana omständigheter som i det nationella målet har rätt till fullt avdrag för mervärdesskatt av ingående tjänster i samband med due diligence-undersökningar för en planerad men inte genomförd försäljning av aktier i ett dotterbolag till vilket holdingbolaget tillhandahåller mervärdesskattepliktiga administrations- och it-tjänster?

Har det någon betydelse för svaret på fråga 1 att priset för de mervärdesskattepliktiga administrations- och it-tjänsterna som holdingbolaget tillhandahåller inom ramen för sin ekonomiska verksamhet har fastställts till ett belopp som motsvarar holdingbolagets löneutgifter med tillägg av en ”mark-up” på 10 procent?

Kan det oberoende av svaren på fråga 1 och fråga 2 föreligga avdragsrätt för de rådgivningskostnader som avses i det nationella målet i egenskap av allmänna kostnader och om så är fallet under vilka villkor?

____________