Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 23. augustā iesniedza Cour d'appel de Liège (Beļģija) – Ministère public/Marin-Simion Sut

(lieta C-514/17)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Liège

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ministère public

Atbildētājs: Marin-Simion Sut

Prejudiciālais jautājums

Vai pamatlēmuma 2002/584 1 4. panta 6. punkts var tikt interpretēts tādējādi, ka tas nav piemērojams nodarījumiem, par kuriem izsniegšanas valsts tiesa ir piespriedusi brīvības atņemšanas sodu, ja tajā pat laikā par tiem pašiem nodarījumiem izpildes valstī ir paredzēts vienīgi naudas sods, kas atbilstoši izpildes valsts iekšējām tiesībām nozīmē neiespējamību izpildīt brīvības atņemšanas sodu izpildes dalībvalstī un tādējādi negatīvi ietekmē notiesātās personas sociālo integrāciju un ģimenes, sociālās vai ekonomiskās saites?

____________

1     Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.).