Language of document :

Odvolanie podané 7. septembra 2017: Mykola Janovyč Azarov proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 7. júla 2017 vo veci T-215/15, M. J. Azarov/Rada Európskej únie

(vec C-530/17 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Mykola Janovyč Azarov (v zastúpení: A. Egger a G. Lansky, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2017 vo veci T-215/15;

vo veci sám definitívne rozhodol a zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/3641 z 5. marca 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/3572 z 5. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú odvolateľa, a uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v konaní na Všeobecnom súde a Súdnom dvore;

subsidiárne k návrhu uvedenému v bode 2, vrátil vec na rozhodnutie Všeobecnému súdu, ktorý prihliadne na záväzné právne posúdenie Súdneho dvora a rozhodne o trovách konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza tieto odvolacie dôvody:

Všeobecný súd porušil článok 296 ZFEÚ, ako aj článok 41 Charty základných práv tým, že konštatoval, že Rada z právneho hľadiska dostatočne odôvodnila reštriktívne opatrenia. Rada svoje odôvodnenie dostatočne nešpecifikovala a nekonkretizovala.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada neporušila základné práva. Všeobecný súd právne nesprávne posúdil zásah do vlastníckeho práva, ako aj slobody podnikania. Predovšetkým právne nesprávne považoval opatrenia za vhodné a primerané. Všeobecný súd sa navyše dopustil procesných chýb a porušil procesné práva.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada nezneužila svoju mieru voľnej úvahy. Všeobecný súd po prvé nevykonal konkrétne preskúmanie vzťahujúce sa na žalobcu. Všeobecný súd sa po druhé právne nesprávne domnieval, že neexistencia konkrétnych dôkazov je irelevantná.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada neporušila právo na riadnu správu vecí verejných. Právne nesprávne sú totiž po prvé konštatovania Všeobecného súdu týkajúce sa povinnosti Rady byť nestranná. Všeobecný súd po druhé nedostatočne zohľadnil rozsah povinnosti vykonať náležité vyšetrovanie. V tejto súvislosti sa prejavuje aj porušenie procesných práv žalobcu.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada sa nedopustila žiadneho „zjavne nesprávneho posúdenia“. Všeobecný súd po prvé nedostatočne zohľadnil svoju kontrolnú povinnosť vo vzťahu k napadnutým právnym aktom tým, že dodatočne nepreskúmal konanie, ktoré viedlo k prijatiu napadnutých právnych aktov. Všeobecný súd právne nesprávne konštatoval, že sa Rada môže opierať iba o list Ukrajiny. Všeobecný súd tým nedostatočne zohľadnil povinnosť Rady vykonať dodatočné vyšetrovanie. Všeobecný súd ďalej nedostatočne zohľadnil dosah najnovšej judikatúry Súdneho dvora o reštriktívnych opatreniach. Všeobecný súd navyše argumentuje prevažne čisto politicky a nedostatočne zohľadňuje význam základných práv v tretej krajine.

____________

1 Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 25.

2 Ú. v. EÚ L 62, 2015, s. 1.