Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. augustā iesniedza Arbeidshof te Antwerpen (Beļģija) – Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(lieta C-509/17)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Arbeidshof te Antwerpen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Christa Plessers

Atbildētāji: PREFACO NV, Belgische Staat

Prejudiciālais jautājums

Vai īpašumtiesību [uz uzņēmumu] saņēmēja izvēles tiesības Beļģijas Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ([2009. gada 31. janvāra Likuma par uzņēmumu darbības turpinātību]; WCO likums) 61. panta 4. punktā (tagad – 61. panta 3. punktā) – kā daļa no šā likuma 4. sadaļas 4. nodaļas, kurā ir reglamentēta “juridiska pārstrukturēšana saistībā ar īpašumtiesību nodošanu tiesas pārraudzībā” – ir saderīgas ar Savienības Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā 1 , it īpaši ar šīs direktīvas 3. un 5. pantu, ja šī “juridiskā pārstrukturēšana saistībā ar īpašumtiesību nodošanu tiesas pārraudzībā” ir veikta, lai kopumā vai daļēji saglabātu īpašumtiesības nododošās personas uzņēmumu vai tā darbības?

____________

1     Padomes 2001. gada 12. marta direktīva (OV 2001, L 82, 16. lpp.).