Language of document :

2017 m. rugpjūčio 25 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Spiegel Online GmbH / Volker Beck

(Byla C-516/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė ir atsakovė: Spiegel Online GmbH

Kita kasacinio proceso šalis ir ieškovas: Volker Beck

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisės nuostatomis dėl išimčių iš Direktyvos 2001/29/EB1 5 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės ir dėl jos apribojimų paliekama veiksmų laisvė perkeliant jas į nacionalinę teisę?

Kaip reikia atsižvelgti į ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas pagrindines teises apibrėžiant Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalyje numatytų autorių išimtinės teisės atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamų (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), išimčių ir apribojimų taikymo sritį?

Ar gali pagrindinė teisė į informacijos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys) arba į žiniasklaidos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) pateisinti papildomų išimčių ir apribojimų taikymą autorių išimtinei teisei atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamų (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), be jau Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalyje numatytų išimčių ir apribojimų?

Ar autorių teisių saugomų kūrinių padarymas viešai prieinamų spaudos bendrovės interneto portale nelaikytinas leidžiamu pranešimu apie tuo metu vykstančius įvykius, kaip numatyta Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies c punkto antroje alternatyvoje, vien dėl to, kad prieš padarydama autoriaus kūrinius viešai prieinamus spaudos bendrovė galėjo ir pagrįstai turėjo gauti jo leidimą?

Ar citavimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies d punktą, nėra tuomet, kai cituojamas tekstas ar jo dalys ne neatsiejamai (pavyzdžiui, įtraukose ar išnašose) įterpiamas į naują tekstą, o padaromas prieinamas internete, pateikiant nuorodą, kaip atskiras nuo naujo teksto PDF formato dokumentas, kurį galima parsisiųsti atskirai?

Ar atsakant į klausimą, kada kūrinys, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies d punktą, jau yra teisėtai padarytas viešai prieinamas, reikia orientuotis į tai, ar šis kūrinys konkrečiu pavidalu jau anksčiau buvo paskelbtas gavus autoriaus leidimą?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t. p. 230).