Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 28. augustil 2017 – Milkiyas Addis versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-517/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja, apellatsioonkaebuse esitaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Milkiyas Addis

Vastustaja, vastustaja apellatsioonimenetluses ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigus ei luba liikmesriigil (käesoleval juhul: Saksamaa) jätta rahvusvahelise kaitse taotlust direktiivi 2013/32/EL1 artikli 33 lõike 2 punktis a või direktiivi 2005/85/EÜ2 artikli 25 lõike 2 punktis a sätestatud pädevust kasutades vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, kuna mõni teine liikmesriik (käesoleval juhul: Itaalia) on andnud taotlejale pagulasseisundi, kui rahvusvahelise kaitse sisu, nimelt pagulasseisundi saajate elamistingimused taotlejale rahvusvahelise kaitse juba andnud teises liikmesriigis (käesoleval juhul: Itaalia) ei vasta direktiivi 2011/95/EL artikli 20 ja sellele järgnevate artiklite nõuetele, rikkumata siiski Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 4 või Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 3?

Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, on see nii ka siis, kui pagulasseisundi andnud liikmesriigis (käesoleval juhul: Itaalia)

a)    ei anta pagulasseisundi saajatele toimetulekut tagavaid hüvitisi või antakse neid teiste liikmesriikidega võrreldes tunduvalt väiksemas mahus, kuid muus osas ei kohelda neid liikmesriigi enda kodanikest erinevalt?

b)    antakse pagulasseisundi saajatele küll direktiivi 2011/95/EL artiklis 20 ja sellele järgnevates artiklites sätestatud õigused, kuid nende võimalus asjaomaseid hüvitisi või riiklikke hüvitisi asendavaid või täiendavaid perekondlike või kodanikuühiskonna võrgustike hüvesid saada on tegelikult raskendatud?

Kas direktiivi 2013/32/EL artikli 14 lõike 1 esimese lausega või eelkäijaks olnud direktiivi 2005/85/EÜ artikli 12 lõike 1 esimese lausega on vastuolus sellise siseriiklikku sätte kohaldamine, mille kohaselt ei vii taotlejaga isikliku vestluse ärajätmine olukorras, kus varjupaigaasutus on direktiivi 2013/31/EL artikli 33 lõike 2 punktis a või eelkäijaks olnud direktiivi 2005/85/EÜ artikli 25 lõike 2 punktis a sätestatud pädevust kasutades varjupaigataotluse vastuvõetamatuks tunnistanud, selle otsuse tühistamiseni vestluse ärajätmise tõttu, kui taotlejal on apellatsioonimenetluses võimalus esitada kõik asjaolud, mis räägivad vastuvõetamatuks tunnistamise otsuse vastu, ja ka neid arvestades ei saa asjas teistsugust otsust teha?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).

2     Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (ELT 2005, L 326, lk 13).