Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Milkiyas Addis kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-517/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes, fellebbező és felülvizsgálatot kérelmező fél: Milkiyas Addis

Alperes, ellenérdekű fél a fellebbviteli és a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam (a jelen ügyben: Németország) a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban (a jelen ügyben: Olaszország) biztosított menekültstátusz miatt, a 2013/32/EU irányelv1 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, illetve az azt megelőző 2005/85/EK irányelv2 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a menekültként elismert személy életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőt már nemzetközi védelemben részesítette (a jelen ügyben: Olaszország), nem felelnek meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a menekültként elismert személyeknek a menekültként elismerő államban (a jelen ügyben: Olaszország)

nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

biztosítják ugyan a 2011/95/EU irányelv 20. és azt követő cikkei szerinti jogokat, de gyakorlatilag nehezebben férnek hozzá a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, vagy az állami szolgáltatásokat helyettesítő vagy azokat kiegészítő családi vagy civil társadalmi hálózatok hasonló szolgáltatásaihoz?

Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv 14. cikke (1) bekezdésének első mondatával, illetve az azt megelőző 2005/85/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdésének első mondatával az olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, illetve az azt megelőző 2005/85/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével az eljáró hatóság által elfogadhatatlannak minősített menedékjog iránti kérelem elutasítása során a kérelmező személyes meghallgatásának elmaradása nem vezet e határozat meghallgatás hiányában való megsemmisítéséhez, ha a kérelmezőnek a jogorvoslati eljárásban lehetősége van előadni az elfogadhatatlanságról szóló határozatnak ellentmondó valamennyi körülményt, és ezen érvelésének figyelembevételével sem hozható eltérő határozat?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.).

2 A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv (HL L 326., 13. o.; helyesbítés: HL 2006. L 236., 35. o.).