Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 28. avgust 2017 – Milkiyas Addis/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-517/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Milkiyas Addis

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pravo Unije državi članici (v tem primeru: Nemčiji) preprečuje, da bi prošnjo za mednarodno zaščito na podlagi dovolitve iz člena 33(2)(a) Direktive 2013/32/EU1 oziroma predhodne določbe iz člena 25(2)(a) Direktive 2005/85/ES2 zaradi priznanja statusa begunca v drugi državi članici (v tem primeru: Italiji) zavrgla kot nedopustno, kadar izvajanje mednarodne zaščite, zlasti življenjske razmere oseb, ki jim je priznan status begunca, v drugi državi članici, ki je prosilcu že priznala mednarodno zaščito (v tem primeru: Italija), ne ustreza zahtevam iz člena 20 in naslednjih Direktive 2011/95/EU, ne da bi bila v nasprotju s členom 4 Listine ali členom 3 EKČP?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali to velja tudi, kadar osebam, ki jim je priznan status begunca, v državi članici, kjer jim je ta status priznan (v tem primeru: Italiji)

(a)    ugodnosti, ki omogočajo preživetje, niso zagotovljene ali so jim v primerjavi z drugimi državami članicami zagotovljene zgolj v znatno omejenem obsegu, vendar pa pri tem te osebe niso obravnavane drugače kot državljani te države članice?

(b)    pravice iz člena 20 in naslednjih Direktive 2011/95/EU sicer so zagotovljene, vendar jim je dostop do ugodnosti, povezanih s temi pravicami, ali do takih ugodnosti v okviru družinskih omrežij oziroma omrežij civilne družbe, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo državne ugodnosti, iz dejanskih razlogov otežen?

Ali člen 14(1), prvi stavek, Direktive 2013/32/EU oziroma predhodna določba iz člena 12(1), prvi stavek, Direktive 2005/85/ES nasprotuje uporabi nacionalne določbe, v skladu s katero to, da organ za presojo pri zavrženju prošnje za azil kot nedopustne na podlagi dovolitve iz člena 33(2)(a) Direktive 2013/32/EU oziroma predhodne določbe iz člena 25(2)(a) Direktive 2005/85/ES ne opravi osebnega razgovora s prosilcem, ne vodi do odprave tega sklepa zaradi neoprave razgovora, kadar ima prosilec v postopku s pravnim sredstvom možnost, da navede vsa dejstva, ki nasprotujejo odločbi o ugotovitvi nedopustnosti, in ob upoštevanju teh navedb v zadevi tudi ne more priti do nobene druge odločbe?

____________

1     Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite, UL L 180, str. 6.

2     Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah, UL L 326, str. 13.