Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 25. septembril 2014 – Kreis Warendorf versus Ibrahim Alo

(kohtuasi C-443/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Kreis Warendorf

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Ibrahim Alo

Kaasatud isik: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (liitvabariigi huvide esindaja Bundesverwaltungsgerichtis)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ettekirjutus valida elukoht liikmesriigi territoriaalselt piiratud alal (omavalitsusüksus, piirkond) on liikumisvabaduse kitsendus direktiivi 2011/95/EL1 artikli 33 tähenduses, kui välismaalane võib muus osas liikmesriigi territooriumil vabalt liikuda ja viibida?

2.    Kas täiendava kaitse seisundi saanud isikutele tehtud elukohaettekirjutus on kooskõlas direktiivi 2011/95/EL artikliga 33 ja/või artikliga 29, kui see tugineb eesmärgile tagada liikmesriigi territooriumil riiklike sotsiaaltoetuste maksmisest tuleneva koormuse proportsionaalne jaotus asjaomaste asutuste vahel?

3.    Kas täiendava kaitse seisundi saanud isikutele tehtud elukohaettekirjutus on kooskõlas direktiivi 2011/95/EL artikliga 33 ja/või artikliga 29, kui see tugineb migratsiooni- või integratsioonipoliitilistele põhjustele, et näiteks hoida ära suurema arvu välismaalaste elama asumisest teatavatesse omavalitsusüksustesse tulenevaid sotsiaalseid probleeme? Kas selles osas piisab abstraktsetest migratsiooni- või integratsioonipoliitilistest põhjustest või tuleb määratleda konkreetsed põhjused?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, lk 9).