Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2014. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Kreis Warendorf protiv Ibrahima Aloa

(Predmet C-443/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Kreis Warendorf

Druga stranka u revizijskom postupku: Ibrahim Alo

Sudionik u postupku: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

Predstavlja li obveza nastanjenja u prostorno ograničenom području države članice (općina, okrug, regija) ograničenje slobode kretanja u smislu članka 33. Direktive 2011/95/EU1 ako se stranac inače može slobodno kretati i boraviti na državnom području države članice?

Je li obveza nastanjenja osoba sa statusom supsidijarne zaštite spojiva s člankom 33. i/ili člankom 29. Direktive 2011/95/EU ako se temelji na cilju postizanja odgovarajuće podjele javnih tereta socijalne pomoći na njihove dotične nositelje unutar državnog područja?

Je li obveza nastanjenja osoba sa statusom supsidijarne zaštite spojiva s člankom 33. i/ili člankom 29. Direktive 2011/95/EU ako se temelji na razlozima migracijske i integracijske politike, primjerice sprečavanjem nastanka žarišta socijalnih problema zbog učestalog nastanjenja stranaca u određenim općinama ili okruzima? Jesu li u tom pogledu dovoljni razlozi migracijske i integracijske politike ili takvi razlozi moraju biti konkretno utvrđeni?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.).