Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-808/14, Hiszpania / Komisja, wniesione w dniu 3 marca 2017 r. przez Królestwo Hiszpanii

(Sprawa C-114/17 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. J. García-Valdecasas Dorrego, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-808/14, Królestwo Hiszpanii/Komisja Europejska;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 1 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA. 27408 [(C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009)] przyznanej przez Królestwo Hiszpanii na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na odległych i mniej zurbanizowanych obszarach Kastylii-La Manchy;

obciążenie drugiej strony postępowania kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Naruszenie prawa w odniesieniu do wykładni art. 1 spornej decyzji, sprzed jego zmiany, oraz zasad dobrej administracji i pewności prawa poprzez uznanie, że przepis ten dotyczy również dostawy sprzętu i że nie kreuje on żadnego nowego obowiązku po stronie Królestwa Hiszpanii.

Naruszenie prawa w odniesieniu do kontroli definiowania i stosowania przez państwa członkowskie instytucji usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, zarówno w świetle pierwszego, jak i czwartego z kryteriów określonych w wyroku z dnia 24 lipca 2003 r., Altmark Trans i Regirungspräsidum Magdebrug (C-280/00, EU:C:2003:415).

Naruszenie prawa w odniesieniu do kontroli sądowej zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym w świetle art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE poprzez uznanie, że sporny środek jest niezgodny z rynkiem wewnętrznym ze względu na brak poszanowania zasady neutralności technologicznej.

____________