Language of document :

Odvolanie podané 3. marca 2017: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. decembra 2016 vo veci T-808/14, Španielsko/Komisia

(vec C-114/17 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: M. J. García-Valdecasas Dorrego, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 vo veci T-808/14, Španielske kráľovstvo/Európska komisia,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09), ktorú poskytlo Španielske kráľovstvo na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach regiónu Kastília-La Mancha,

zaviazal odporkyňu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Nesprávne právne posúdenie v súvislosti s výkladom článku 1 napadnutého rozhodnutia, pred jeho zmenou, ako aj v súvislosti so zásadami riadnej správy veci verejných a právnej istoty v rozsahu, v akom Všeobecný súd konštatoval, že tento článok sa vzťahuje takisto na dodávky zariadení a že Španielskemu kráľovstvu neukladá nové povinnosti.

Nesprávne právne posúdenie v súvislosti s kontrolou členských štátov pri definovaní a uplatňovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, tak pokiaľ ide o prvé ako aj o štvrté kritérium rozsudku Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00; EU:C:2003:415).

Nesprávne právne posúdenie v súvislosti so súdnym preskúmaním zlučiteľnosti štátnej pomoci s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ v rozsahu, v akom sa v rozsudku konštatuje, že sporné opatrenie bolo nezlučiteľné s vnútorným trhom z dôvodu nerešpektovania zásady technologickej neutrality.

____________