Language of document :

Överklagande ingett den 3 mars 2017 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-808/14, Spanien mot kommissionen

(Mål C-114/17 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Konungariket Spanien (ombud: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 15 december 2016 i mål T-808/14, Spanien mot kommissionen, EU:T:2016:734, 

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2014) 6846 final av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA 27408 (C 24/2010 (f.d. NN 37/2010, f.d. CP 19/2009)) som Konungariket Spanien har beviljat för utbyggnad av digital markbunden television i avlägsna och mindre urbaniserade områden i Kastilien-La Mancha, och

förplikta kommissionen rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Felaktig rättstillämpning i fråga om tolkningen av artikel 1 i det omtvistade beslutet, innan den ändrades, samt i fråga om iakttagande av principen om god förvaltning och rättssäkerhetsprincipen, i den mån tribunalen fann att nämnda artikel även avsåg leverans av utrustning och att den inte gav upphov till någon ny skyldighet för Spanien.

2. Felaktig rättstillämpning i fråga om kontrollen av medlemsstaterna när det gäller definitionen och tillämpningen av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, både beträffande det första och det fjärde kriteriet i domen av den 24 juli 2003, Altmark Trans och Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU: C: 2003:415).

3. Felaktig rättstillämpning i fråga om domstolskontrollen av det statliga stödets förenlighet med unionsrätten enligt artikel 107.3 FEUF, i den mån tribunalen fann att den omtvistade åtgärden var oförenlig med den inre marknaden på grund av att den stred mot principen om teknikneutralitet.

____________