Language of document :

Sag anlagt den 10. marts 2017 – Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-130/17)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Wils og I. Zalogin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sin forpligtelse til at etablere et enkelt kontaktpunkt for udveksling af elektroniske certifikater for adgang til biometriske data i identitetspapirer i henhold til Kommissionens beslutning K(2009) 7476 af 5. oktober 2009 om ændring af Kommissionens beslutning K(2008) 8657 om fastsættelse af en certifikatpolitik som krævet i de tekniske specifikationer for standarderne for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, og Kommissionens afgørelse K(2011) 5478 af 4. august 2011 om ændring af Kommissionens beslutning K(2002) 3069 om ændring af de tekniske specifikationer for den ensartede udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Republikken Bulgarien har undladt at sørge for at etablere et enkelt kontaktpunkt for udveksling af elektroniske certifikater for adgang til biometriske data i identitetspapirer og har dermed tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Kommissionens ovennævnte beslutning og afgørelse.

____________