Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Monomeles Protodikeio Athinon (Grækenland) den 7. marts 2017 – O.L. mod P.Q.

(Sag C-111/17)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Monomeles Protodikeio Athinon (Grækenland)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: O.L.

Sagsøgt: P.Q.

Præjudicielt spørgsmål

Hvorledes skal udtrykket »sædvanlig[t] opholdssted« som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2201/2003 »om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar« fortolkes, når der er tale om et spædbarn, der som følge af hændelige begivenheder eller på grund af force majeure er født et andet sted end det, som barnets forældre, der i fællesskab udøver forældreansvar over for barnet, havde tiltænkt skulle udgøre barnets sædvanlige opholdssted, og som efterfølgende er blevet ulovligt tilbageholdt af en af forældrene i den stat, hvor barnet er født, eller som er blevet fjernet til et tredje land [?]. Mere specifikt, er den fysiske tilstedeværelse under alle omstændigheder en nødvendig og åbenlys betingelse for at fastlægge en persons, og navnlig et nyfødt barns, sædvanlige opholdssted?

____________