Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2017 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-127/17)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Hottiaux in W. Mölls)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlog tožeče stranke

Evropska komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Republika Poljska s tem, da od prevozniških podjetij za uporabo nekaterih javnih cest zahteva imetništvo posebnih dovoljenje, ni izpolnila obveznosti iz členov 3 in 7 Direktive Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu1 v povezavi s točkama 3.1 in 3.4 Priloge I k tej direktivi;

Republiki Poljski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija Poljski očita, da je promet z vozili, ki imajo v skladu s točkama 3.1 in 3.4 Priloge I k Direktivi 96/53/ES najvišjo dovoljeno osno obremenitvijo 10 t (nepogonske osi) oziroma 11,5 t (pogonske osi) omejila za okoli 97% javnih cest na Poljskem, to pa je v nasprotju s členom 3 te direktive. Ta omejitev izhaja iz kombinacije dveh dejavnikov, in sicer:

1. okoliščine, da je promet z vozili z največjo dovoljeno osno obremenitvijo 11,5 t prost samo na cestah, ki so del transvropske cestne mreže (TEN-V) ter nekaterih drugih nacionalnih cestah (člen  41(2) Zakona o javnih cestah [Ustawa o drogach publicznych]), in

2. zahteve po imetništvu posebnega dovoljenja za vožnjo po drugih cestah (člen 64 zakona cestnem prometu [Ustawa Prawo o ruchu drogowym]).

Komisija Republiki Poljski očita tudi napačno razlago člena 7 Direktive 96/53/ES. Republika poljska namreč meni, da ta določba državi članici omogoča, da z omejitvijo prometa z vozili z največjo osno obremenitvijo 11,5 t, odstopi od v členu 3 te direktive določenega splošnega načela. Čeprav je res, da so v členu 7(2) konkretni primeri, v katerih se lahko promet zakonito omeji (mesta, majhne vasi ali kraji naravovarstvenega pomena); gre pri tem za omejitve, ki veljajo le za nekatere ceste ali gradbene objekte ali za določene cestne odseke. Komisija meni, da se država članica ne more resno sklicevati na možnost določitve izjem, tako da z njimi zajame okoli 97% cestne mreže.

Poleg tega je treba v skladu s členom 64(1) Zakona o cestnem prometu2 za vozila zato, da bi se lahko z njimi vozilo na cestah, ki niso del TEN-V, in torej na okoli 97% javnih cest, pri pristojnem organu zaprositi za in pridobiti dovoljenje, kar prinaša te nevšečnosti :

kompleksne upravne formalnosti, ki jih terja stik z različnimi upravnimi organi,

geografsko področje veljavnosti dovoljenja je omejeno, kar navadno prevozna podjetja prisili k temu, da skupaj za vsako pot zaprosijo za več dovoljenj;

potreben čas in stroški za pridobitev dovoljenja.

Nazadnje, v skladu s členom 64(2) zakona o cestnem prometu se dovoljenja kategorije IV za uporabo nacionalnih cest z vozili s pogonsko osjo, obremenjeno do 11,5 t, ne sme uporabiti za prevoz deljivega tovora.

Direktiva 96/53/ES takih omejitev ali oteževanja svobode prometa za vozila ne dopušča. Podjetju, ki se z njimi ne strinja in teh pogojev ne izpolnjuje, grozi prepoved cestnega prometa. Taka ureditev krši člen 3 Direktive 96/53/ES, saj ta s svojimi zahtevami prepoveduje, da bi države članice na svojih ozemljih „zavrnile ali prepovedale“ vozila v mednarodnem prometu, ki izpolnjujejo mejne vrednosti iz Priloge I k tej direktivi glede teže.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 2, str. 478.

2 Obvestilo predsednika parlamenta Republike Poljske z dne 30. avgusta 2012 o razglasitvi konsolidirane različice Zakona o cestnem prometu (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym) (Dz. U. 2012, Pos. 1137).