Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Iirimaa) 9. märtsil 2017 – David Smith versus Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Iirimaa, Attorney General

(kohtuasi C-122/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: David Smith

Kostjad: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Iirimaa, Attorney General

Eelotsuse küsimused

Arvestades, et:

(i)    asjassepuutuvad liikmesriigi õigusnormid näevad ette, et kohustusliku liikluskindlustuse alt jäävad välja isikud, kelle jaoks ei ole mootorsõidukisse paigaldatud kinnitatud istmeid,

(ii)    asjassepuutuv kindlustuspoliis näeb ette, et kindlustuskaitse on piiratud kaassõitjatega, kes sõidavad kinnitatud istmetel, ja faktiliselt oli selle poliisi puhul tegemist õnnetuse toimumise ajal tunnustatud kindlustuspoliisiga siseriikliku õiguse mõistes,

(iii)    asjassepuutuvad liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette sellise kindlustuskaitse välistamise, on Euroopa Liidu Kohtu varasema otsusega (kohtuasi C-356/05: Farrell, EU:C:2007:229) tunnistatud liidu õigusega vastuolus olevateks ja tuleb seega jätta kohaldamata ning

(iv)    liikmesriigi õigusnormide sõnastus on selline, mis ei võimalda liidu õiguse nõuetega kooskõlalist tõlgendamist,

kas kohtumenetluses, mis toimub eraõiguslike isikute ja eraõigusliku kindlustusseltsi vahel seoses 1999. aastal toimunud liiklusõnnetusega, millega põhjustati tõsine tervisekahjustus kaasreisijale, kes ei reisinud kinnitatud istmel, ja olukorras, kus siseriiklik kohus on poolte nõusolekul kaasanud kostjatena eraõigusliku kindlustusseltsi ja riigi on siseriiklik kohus, kui ta jätab kohaldamata asjassepuutuvad siseriikliku õiguse sätted, kohustatud kohaldamata jätma ka liikluskindlustuse poliisis sisalduva vastutuse välistamise klausli või takistama kindlustusandjat muul moel tuginemast vastutuse välistamise klauslile, mis sisaldub liikluskindlustuspoliisil, mis asjassepuutuval ajal kehtis, nii et kannatanu võiks selle poliisi alusel nõuda kahju hüvitamist otse sellelt kindlustusseltsilt? Teise võimalusena, kas sellise tulemuse puhul oleks sisuliselt tegemist direktiivi horisontaalse vahetu õigusmõjuga eraõigusliku isiku suhtes viisil, mis on liidu õigusega keelatud?

____________