Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. martā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Īrija, Attorney General

(lieta C-122/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītājs: David Smith

Atbildētāji: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Īrija, Attorney General

Prejudiciālie jautājumi

Ja:-

i)    ar attiecīgajām valsts tiesību normām no transportlīdzekļa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas ir izslēgtas personas, kam nav paredzēti stacionāri sēdekļi transportlīdzeklī ar mehānisko piedziņu,

ii)    attiecīgajā apdrošināšanas polisē paredzēts, ka apdrošināšanas segums attieksies tikai uz pasažieriem, kuri brauc stacionāros sēdekļos un faktiski šī polise bija apstiprināta apdrošināšanas polise valsts tiesību aktu izpratnē negadījuma brīdī,

iii)    attiecīgās valsts tiesību normas, ar kurām ir paredzēta šāda izslēgšana no apdrošināšanas seguma jau ir atzītas par pretējām ar Savienības tiesību aktiem Tiesas agrākā nolēmumā (Lieta Farrell pret Whitty, C-356/05 [EU:C:2007:229]) un tādējādi nav jāpiemēro, un

iv)    valsts tiesību normu redakcija nepieļauj tādu interpretāciju, kas ir saderīga ar Savienības tiesību prasībām,

tad, ja tiesvedībā starp privātpersonām un privātu apdrošināšanas sabiedrību par ceļu satiksmes negadījumu, kas saistīts ar 1999. gadā nodarītu smagu traumu pasažierim, kurš nebrauca stacionārā sēdeklī, ja ar lietas dalībnieku piekrišanu valsts tiesa apvienoja privāto apdrošināšanas sabiedrību un valsti kā atbildētājus, vai valsts tiesai, nepiemērojot attiecīgās valsts tiesību aktu normas, arī ir pienākums nepiemērot izslēgšanas klauzulu vai citādi liegt apdrošinātājam atsaukties uz izslēgšanas klauzulu, kas ietverta mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas polisē, kura tobrīd bija spēkā tā, ka cietušais pēc tam varētu atgūt to tieši no apdrošināšanas sabiedrības, pamatojoties uz šo polisi? Pakārtoti, vai šāds rezultāts būtībā līdzinātos direktīvas horizontālai tiešai iedarbībai pret privātpersonu veidā, kas nav pieļauts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem?

____________