Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Irland) den 9 mars 2017 – David Smith mot Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Mål C-122/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: David Smith

Svarande: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Tolkningsfrågor

När

(i)    det i den relevanta nationella bestämmelsen föreskrivs ett undantag från obligatorisk motorfordonsförsäkring avseende personer för vilka inga sittplatser i ett motordrivet fordon förutsetts,

(ii)    det i det aktuella försäkringsavtalet föreskrivs att försäkringens skydd endast ska omfatta passagerare som färdas på fasta sittplatser och att detta avtal i faktisk mening var ett godkänt försäkringsavtal i förhållande till den nationella lagstiftningen vid tidpunkten för olyckan,

(iii)    de relevanta nationella bestämmelser i vilka detta uteslutande föreskrevs redan hade bedömts strida mot unionsrätten i en tidigare dom av EU-domstolen (dom av den 19 april 2007, Farrell/Whitty, C-356/05, (EU:C:2007:229)), och således inte skulle tillämpas, samt

(iv)    lydelsen i de nationella bestämmelserna är sådan att det inte möjliggör en tolkning som överensstämmer med unionsrättens krav,

i en tvist mellan privata parter och ett privat försäkringsbolag avseende en motorfordonsolycka som medfört en allvarlig skada på en av passagerarna år 1999 som inte färdades på en fast sittplats, när den nationella domstolen, med parternas samtycke, slöt sig till det privata försäkringsbolaget och staten i egenskap av svarande, har den nationella domstolen då, när den underlåter att tillämpa de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen även en skyldighet att underlåta att tillämpa undantagsklausulen eller på annat sätt hindra ett försäkringsbolag från att åberopa den undantagsklausul som fanns i det motorfordonsförsäkringsavtal som var i kraft vid den aktuella tidpunkten, så att skadeoffret då hade kunnat väcka talan direkt mot försäkringsbolaget på grundval av det avtalet? Alternativt, skulle ett sådant resultat konkret innebära ett slags horisontell verkan av ett direktiv gentemot en privat part på ett sätt som är förbjudet enligt unionsrätten?

____________