Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 17. března 2017 Evropskou unií zastoupenou Soudním dvorem Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 10. ledna 2017 ve věci T-577/14, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne v. Evropská unie

(Věc C-138/17 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská unie zastoupená Soudním dvorem Evropské unie (zástupci: J. Inghelram a Á.M. Almendros Manzano, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 1) výroku napadeného rozsudku;

zamítl jako neopodstatněný návrh společností Gascogne Sack Deutschland a Gascogne, uplatněný v řízení v prvním stupni, znějící na zaplacení částky 187 571 eur z titulu ztrát údajně vzniklých z důvodu dodatečných plateb za bankovní záruku po uplynutí přiměřené lhůty;

uložil společnostem Gascogne Sack Deutschland a Gascogne náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka tři důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu „příčinná souvislost“, neboť Tribunál rozhodl, že porušení přiměřené lhůty soudního rozhodování bylo rozhodující příčinou tvrzené majetkové újmy spočívající v platbě nákladů na bankovní záruku, zatímco podle ustálené judikatury je rozhodující příčinou platby takových nákladů vlastní rozhodnutí podniku neplatit pokutu po dobu řízení před unijním soudem.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu „újma“, neboť Tribunál neuplatnil na tvrzenou majetkovou újmu související s platbou nákladů na bankovní záruku tutéž podmínku, jakou uplatnil vůči tvrzené majetkové újmě související s platbou úroků z výše pokuty, a sice že žalobkyně v prvním stupni řízení musí prokázat, že finanční zátěž spojená s posledně uvedenou platbou převyšuje výhodu, jež jim mohla plynout z nezaplacení pokuty.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při určování doby, kdy k tvrzené majetkové újmě došlo, a z nedostatku odůvodnění, neboť Tribunál bez objasnění důvodů uvedl, že doba, kdy k tvrzené majetkové újmě spočívající v platbě nákladů na bankovní záruku došlo, se mohla lišit od doby, kdy podle něj došlo k protiprávnímu jednání, jež mělo tuto újmu způsobit.

____________