Language of document :

Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, 17. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 10. jaanuari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-577/14: Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne versus Euroopa Liit

(kohtuasi C-138/17 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Liidu Kohus (esindajad: J. Inghelram ja Á. M. Almendros Manzano)

Teised menetlusosalised: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1;

jätta põhjendamatuse tõttu rahuldamata esimeses astmes esitatud Gascogne Sack Deutschlandi ja Gascogne’i nõue mõista välja 187 571 eurot kahju eest, mis tekkis pangagarantii täiendavate maksete tegemise tõttu ebamõistlikult pika aja jooksul;

mõista kohtukulud välja Gascogne Sack Deutschlandilt ja Gascogne’ilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks kolm väidet.

Esimene väide, et mõistet „põhjuslik seos“ on tõlgendatud vääralt, kuna Üldkohus otsustas, et lahendi tegemise mõistliku aja ületamine on määrav põhjus pangagarantii kulude kandmises seisneva väidetava varalise kahju tekkimises, samas kui kohtupraktika kohaselt on selliste kulude tekkimisel määravaks põhjuseks ettevõtja enda valik jätta liidu kohtu menetluse ajal see trahv tasumata.

Teine väide, et mõistet „kahju“ on tõlgendatud vääralt, kuna Üldkohus keeldus kohaldamast pangagarantii kulude kandmisega seotud väidetavale varalisele kahjule sama tingimust kui trahvisummalt intressi tasumisega seotud väidetavale varalisele kahjule, st et hagejad esimeses astmes pidid tõendama, et trahvisummalt intressi tasumisega seotud kulu ületas eelise, mille nad võisid saada sellest, et jätsid tasumata trahvi.

Kolmas väide käsitleb õigusnormi rikkumist selle ajavahemiku kindlaksmääramisel, mille jooksul väidetav varaline kahju tekkis, ning puudulikku põhjendamist, kuna Üldkohus leidis põhjusi selgitamata, et ajavahemik, mille jooksul tekkis pangagarantii kulude kandmises seisnev kahju, võib olla erinev ajavahemikust, mille jooksul toimus tema hinnangul selle kahju põhjustanud õigusvastane tegevus.

____________