Language of document :

Odvolanie podané 17. marca 2017: Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 10. januára 2017 vo veci T-577/14, Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

(vec C-138/17 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram a Á. M. Almendros Manzano, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Gascogne Sack Deutschland GmbH Gascogne, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť bod 1) výroku napadnutého rozsudku,

odmietnuť ako nedôvodný návrh spoločností Gascogne Sack Deutschland a Gascogne, uplatnený v konaní na prvom stupni, na zaplatenie sumy 187 571 eur ako náhrady strát, ktoré údajne vznikli z dôvodu dodatočných platieb za bankovú záruku po uplynutí primeranej lehoty,

zaviazať spoločnosti Gascogne Sack Deutschland a Gascogne na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu „príčinná súvislosť“, lebo Všeobecný súd rozhodol, že porušenie primeranej lehoty na rozhodnutie bolo rozhodujúcou príčinou údajnej majetkovej ujmy spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku, hoci podľa ustálenej judikatúry je rozhodujúcou príčinou platby takýchto nákladov vlastné rozhodnutie podniku neplatiť pokutu počas konania pred súdom Únie.

Druhý odvolací dôvod vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu „ujma“, lebo Všeobecný súd neuplatnil na údajnú majetkovú ujmu súvisiacu s platbou poplatkov za bankovú záruku tú istú podmienku, akú uplatnil voči údajnej majetkovej ujme súvisiacej s platbou úrokov z výšky pokuty, a síce že žalobkyne na prvom stupni museli preukázať, že finančná záťaž spojená s uvedenou platbou prevyšuje výhodu, ktorá im mohla plynúť z nezaplatenia pokuty.

Tretí odvolací dôvod vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri určovaní obdobia, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme došlo, a z nedostatku odôvodnenia, lebo Všeobecný súd bez objasnenia dôvodov uviedol, že obdobie, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku došlo, sa mohlo líšiť od obdobia, počas ktorého došlo k protiprávnemu konaniu, ktoré údajne spôsobilo túto ujmu.

____________