Language of document :

Överklagande ingett den 17 mars 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol, av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 10 januari 2017 i mål T-577/14, Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot Europeiska unionen

(Mål C-138/17 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram och Á.M. Almendros Manzano)

Övriga parter i målet: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen,

ogilla det yrkande som Gascogne Sack Deutschland och Gascogne framställt i första instans, om att erhålla ett belopp på 187 571 euro för den förlust som påstås ha lidits på grund av extra betalningar för bankgaranti utöver en skälig tidsfrist,

förplikta Gascogne Sack Deutschland och Gascogne att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tre grunder.

Den första grunden avser en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet kausalsamband, då tribunalen fann att åsidosättandet av kravet på att dom ska meddelas inom skälig tid var den avgörande orsaken till den påstådda materiella skadan bestående i betalningar av bankgarantiavgifter, trots att det följer av fast rättspraxis att ett företags fria val att inte betala böter under förfarandet vid unionsdomstolen utgör den avgörande orsaken till betalningen av sådana avgifter.

Den andra grunden avser en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet skada, då tribunalen underlät att, med avseende på den påstådda materiella skadan bestående i betalningar av bankavgifter, tillämpa samma kriterium som den hade fastställt i med avseende på den påstådda materiella skadan bestående i betalningar av ränta på bötesbeloppet, det vill säga att de sökande i första instans var skyldiga att visa att den finansiella börda som sistnämnda betalning utgjorde var mer betungande än den fördel sökanden kunde åtnjuta av utebliven betalning av böterna.

Den tredje grunden avser en felaktig rättstillämpning vad fastställandet av den tidsperiod då den påstådda skadan ska ha uppstått samt bristande motivering, då tribunalen, utan att uppge skälen härtill, ansåg att den tidsperiod då den påstådda skadan bestående i betalningar av bankgarantiavgifter uppstått kunde vara en annan än den tidsperiod till vilken tribunalen hänförde det rättsstridiga handlande som påståtts orsaka denna skada.

____________