Language of document :

Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Republika Poljska protiv Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije

(predmet C-128/17)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna)

Tuženik: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Republika Poljska od Suda zahtijeva da

poništi Direktivu (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ1 ;

podredno, djelomično poništi tu direktivu u dijelu u kojem određuje nacionalne obveze smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska ističe sljedeće tužbene razloge protiv pobijane direktive:

1.    Povreda načela lojalne suradnje (članak 4. stavak 3. UEU-a)

Tužene institucije u okviru pripremanja pobijane direktive nisu postupale transparentno, pritom su nejednako postupale prema državama članicama te su samo pojedinim državama članicama naložile dodatne obveze smanjenja koje nisu opravdane kriterijem troškovne ekonomičnosti i načelima u području metodologije podjele obveza. Činjenica da su Poljskoj (te drugim dvjema državama članicama) – prije zaključenja konačnog dogovora s Europskim parlamentom – naložene nove vrijednosti smanjenja emisija kako bi se postigla jako ambiciozna razina ukupnog smanjenja znači da je Poljska zapravo isključena iz pregovora u kojima je odlučeno o konačnom uređenju nacionalnih obveza smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine.

Usto su tužene institucije Poljskoj oduzele mogućnost da stvarno provjeri podatke o Poljskoj na temelju kojih su određene nacionalne obveze smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine i time povrijedile pravo Poljske na razmatranje njezina stajališta.

2.    Povreda načela otvorenosti djelovanja i transparentnosti (članak 15. UFEU-a) i nepostojanje dostatnog obrazloženja (članak 296. UFEU-a)

Republika Poljska ističe da osnovne pretpostavke na temelju kojih su određene nacionalne obveze smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine nisu učinjene dostupnima ili objavljene. Nedostaju informacije o projekcijskim pretpostavkama o tehnološkoj strukturi pojedinih sektora na kojima su se temeljile projekcije o emisijama u 2030. Nepostojanje tih informacija onemogućava provjeru osnovanosti projekcija emisija izvršenih za 2030. Nadalje, nije poznato prema kojoj je formuli preračunan ukupni cilj u području zdravlja, naime smanjenje smrtnosti u Uniji, u obvezu smanjenja emisija za cijelu Uniju te za pojedine države članice.

Zbog toga nisu jasno i nedvosmisleno izražena razmatranja institucija koje su donijele direktivu povezana s navedenim obvezama smanjenja.

3.    Povreda obveze prikladne ocjene posljedica pobijane direktive na pojedine države članice te obveze podnošenja dostatne procjene posljedica njezine provedbe

Republika Poljska ističe da je, s obzirom na znatne društvene i gospodarske posljedice koje se očekuju u državama članicama zbog obveza smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine, procjena posljedica koju je provela Komisija nedostatna.

U procjeni posljedica upućuje se na povezanost između postizanja ciljeva direktive i strukturnih promjena kojima se treba smanjiti udjel ugljena kao goriva u energetskom i stambenom sektoru. Međutim, u procjeni posljedica ne analizira se točno bi li provedba obveza znatno utjecala na izbor države članice između različitih energetskih izvora i opće strukture njezine opskrbe energijom. To je jako važno jer ako bi se potvrdio znatan utjecaj, to bi značilo da je zakonodavac Unije pobijanu direktivu trebao donijeti na drugoj pravnoj osnovi, naime na temelju članka 192. stavka 2. UFEU-a, a ne na temelju članka 192. stavka 1. UFEU-a.

4. Povreda načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a)

Tužene institucije nisu uzele u obzir znatne društvene i gospodarske troškove koje provedba obveza smanjenja emisija onečišćujućih tvari za razdoblje od 2030. uzrokuje u Poljskoj. Slijedom toga, provedba obveza smanjenja od strane Poljske za 2030. i sljedeće godine može imati znatne negativne društvene i gospodarske posljedice. Trošak u svrhu provedbe tih obveza može se pokazati neproporcionalan u odnosu na očekivane posljedice.

U direktivi provedeno određivanje tako visokih nacionalnih obveza smanjenja emisija za 2030. i sljedećih godina očito nije nužno za postizanje ciljeva određenih u direktivi.

5. Povreda načela jednakosti država članica (članak 4. stavak 2. UEU-a) i načela uravnoteženog razvoja (članak 191. stavak 3. četvrti podstavak UFEU-a u vezi s člankom 191. stavkom 2. UFEU-a)

Obveze smanjenja emisija koje su naložene pojedinim državama članicama od 2030. ne uzimaju u obzir različitu gospodarsku situaciju i tehnološke i društvene uvjete država članica, uključujući opseg potrebe ulaganja u različitim regijama Unije. Prilikom određivanja obveza smanjenja primijenjena je jedinstvena metoda, bez uzimanja u obzir stvarne i različite gospodarske i društvene situacije pojedinih država članica.

Osim toga, tužene institucije prilikom nalaganja obveza smanjenja emisija za 2030. i sljedeće godine vjerojatno nisu odgovarajuće uzele u obzir da znatna količina onečišćujućih tvari u pojedine države članice prekogranično dospijeva iz područja u neposrednom susjedstvu Unije, što može dovesti do nejednakog postupanja prema državama članicama koje imaju granicu s trećim zemljama u odnosu na države članice ne koje ne utječe problem unosa onečišćujućih tvari koje potječu izvan Unije.

____________

1 SL 2016., L 344, str. 1.