Language of document :

2017 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-128/17)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB1 .

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti nurodytą direktyvą iš dalies, kiek ji susijusi su valstybių narių įpareigojimu mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais.

Priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl ginčijamos direktyvos Lenkijos Respublika remiasi šiais pagrindais:

Lojalaus bendradarbiavimo principo pažeidimas (ESS 4 straipsnio 3 dalis)

Institucijos atsakovės rengė ginčijamą direktyvą neskaidriai, nevienodai traktavo valstybes nares ir tik kai kurioms valstybėms narėms nustatė papildomus išmetamų teršalų kiekio mažinimo įpareigojimus, nepagrįstus išlaidų veiksmingumo kriterijumi ir įpareigojimų paskirstymo metodologijos principais. Dėl to, kad prieš sudarant galutinį susitarimą su Europos Parlamentu Lenkijai (ir kitoms dviem valstybėms narėms) buvo nustatyti nauji išmetimo mažinimo dydžiai, kad būtų pasiektas aukštesnis bendras išmetimo mažinimo lygis, Lenkija praktiškai nebegalėjo dalyvauti derybose dėl galutinių valstybių narių įsipareigojimų mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais.

Be to, institucijos atsakovės nesuteikė Lenkijai galimybės veiksmingai patikrinti su ja susijusių duomenų, kuriais remiantis, buvo nustatyti valstybių narių įpareigojimai mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais; todėl buvo pažeista Lenkijos teisė į tai, kad būtų atsižvelgta į jos poziciją.

2.    Atvirumo ir skaidrumo principų pažeidimas (SESV 15 straipsnis) ir motyvų trūkumas (SESV 296 straipsnis).

Lenkijos Respublika teigia, kad nebuvo pateikti susipažinti ar paskelbti pagrindiniai principai, kuriais remiantis buvo nustatyti valstybių narių įpareigojimai mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais. Nėra informacijos apie prognozuojamas konkrečių sektorių technologines struktūras, kuria remiantis nustatomas teršalų išmetimo kiekis 2030 m. Nurodytos informacijos trūkumas neleidžia patikrinti prognozių dėl išmetamų teršalų kiekio 2030 m. tikslumo. Be to, nežinoma, kokios formulės pagrindu buvo nustatytas bendras „sveikatos“ tikslas, susijęs su mirtingumo mažinimu Sąjungoje dėl įpareigojimo mažinti išmetamų teršalų kiekį visoje Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse.

Dėl nurodytų priežasčių direktyvą priėmusių institucijų motyvai, susiję su nurodytais išmetimo mažinimo įpareigojimais, nėra aiškūs ir nedviprasmiški.

3.    Pareigos tinkamai įvertinti ginčijamos direktyvos įtaką atskiroms valstybėms narėms ir pateikti pakankamą jos įgyvendinimo poveikio analizę pažeidimas

Lenkijos Respublika teigia, kad atsižvelgiant į tikėtiną didelę įpareigojimų mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais įtaką valstybių narių ekonomikai ir visuomenei, Komisijos atliktas poveikio vertinimas yra nepakankamas.

Poveikio vertinime nurodytas ryšys tarp direktyvos tikslų įgyvendinimo ir struktūrinių pokyčių, kuriais siekiama mažinti anglies kaip kuro naudojimą energijos sektoriuje ir namų ūkiuose. Tačiau vertinant poveikį konkrečiai neanalizuota, ar įpareigojimų vykdymas turės reikšmingos įtakos valstybėms narėms renkantis įvairius energijos šaltinius ir bendrai jų aprūpinimo energija struktūrai. Tai labai svarbu, nes reikšmingos įtakos nustatymas reikštų, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas turėjo priimti direktyvą kitokiu teisiniu pagrindu, t. y. remdamasis SESV 192 straipsnio 2 dalimi, o ne 192 straipsnio 1 dalimi.

4.    Proporcingumo principo pažeidimas (SESV 5 straipsnio 4 dalis)

Institucijos atsakovės neatsižvelgė į reikšmingas socialines ir ekonomines išlaidas, kurias po 2030 m. Lenkijoje sukels įpareigojimų mažinti išmetamų teršalų kiekį vykdymas. Dėl šios priežasties Lenkijai vykdant išmetimo mažinimo įpareigojimus 2030 ir paskesniais metais, gali kilti reikšmingų neigiamų socialinių ir ekonominių pasekmių. Išlaidos, patirtos siekiant įvykdyti šiuos įpareigojimus, gali būti neproporcingos laukiamam rezultatui.

Siekiant direktyvoje iškeltų tikslų akivaizdžiai nebuvo būtina direktyvoje nustatyti tokius griežtus valstybės narės įpareigojimus mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais.

5.    Valstybių narių lygybės principo (ESS 4 straipsnio 2 dalis) ir darnios plėtros principo (SESV 191 straipsnio 3 dalies ketvirta įtrauka ir SESV 2 straipsnis) pažeidimas

Nustatant valstybėms narėms įpareigojimus mažinti išmetamų teršalų kiekį laikotarpiui po 2030 m. nebuvo atsižvelgta į skirtingą jų ekonominę padėtį, technologines ir socialines sąlygas, įskaitant investicijų poreikį skirtinguose Sąjungos regionuose. Nustatant išmetimo mažinimo įpareigojimus buvo taikytas vieningas metodas, neatsižvelgiant į atskirų valstybių narių tikrąją ekonominę ir socialinę padėtį.

Be to, nustatydamos valstybėms narėms įpareigojimus mažinti išmetamų teršalų kiekį 2030 ir paskesniais metais, institucijos atsakovės tikriausiai tinkamai neatsižvelgė į didelį kiekį teršalų, patenkančių į kai kurias valstybes nares iš Sąjungos kaimyninių teritorijų, o tai galėjo lemti nevienodą valstybių narių, turinčių bendrą sieną su trečiosiomis valstybėmis, ir valstybių narių, neturinčių teršalų patekimo iš Sąjungai nepriklausančių teritorijų problemos, vertinimą.

____________

1 OL L 344, 2016, p. 1.