Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2010. gada 30. septembrī

Lieta F‑107/05

Gergely Toth

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Klasificēšana pakāpē – Sludinājumā par konkursu paredzētās pakāpes – Pēc sludinājuma par konkursu publicēšanas veikti grozījumi tiesību normās par pagaidu darbinieku klasificēšanu – Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus, mazāk labvēlīgus noteikumus – Pārejas noteikumi – Piemērošana pēc analoģijas – Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts – Samērīgums – Labas pārvaldības princips

Priekšmets Prasība saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar kuru G. Toth lūdz galvenokārt atcelt, pirmkārt, Komisijas 2005. gada 20. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība, un, otrkārt, līgumu, kuru viņš parakstīja 2005. gada 17. janvārī, ciktāl tas nosaka viņa pakāpi, un pakārtoti piespriest Komisijai viņam atlīdzināt zaudējumus

Nolēmums Atcelt Komisijas lēmumu par prasītāja klasificēšanu A*6 pakāpes otrajā līmenī, kurš izteikts pagaidu darbinieka 2005. gada 17. janvārī parakstītā līguma 3. punktā. Pārējā daļā prasību noraidīt. Komisija sedz savus un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome, kas iestājusies lietā Komisijas prasījumu atbalstam, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē

(Civildienesta noteikumu 5. panta 1.–4. punkts, XIII pielikuma 12. panta 3. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 10. panta otrā daļa; Padomes Regula Nr. 723/2004)

2.      Savienības tiesības – Pārejas noteikumi – Šaura interpretācija

3.      Ierēdņi – Principi – Labas pārvaldības princips – Piemērojamība

1.      Tā kā Regulā Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, nav pārejas noteikumu, kuri noteiktu pagaidu darbinieka, kurš pieņemts darbā pēc šīs regulas spēkā stāšanās 2004. gada 1. maijā, klasificēšanu pakāpē, pamatojoties uz sludinājumiem par konkursu, kuri publicēti pirms šī datuma, kā arī neesot iekšējām tiesību normām, kuras būtu piemērojamas šim mērķim, tikai minētās kārtības 10. panta otrā daļa ir attiecināma uz šīs klasificēšanas pamatošanu.

No minētās [Pārējo darbinieku nodarbināšanas] kārtības 10. panta izriet, ka administrācijai ir rīcības brīvība pagaidu darbinieku pakāpes noteikšanā. Iekšējo tiesību normu šajā ziņā neesamības gadījumā rīcības brīvību ierobežo tikai pienākums piešķirt minētajiem darbiniekiem sludinājumā par konkursu pasludināto pakāpi un nepieciešamība ievērot Civildienesta noteikumu 5. panta 1.–4. punktā noteikto kategoriju vai funkciju grupu struktūru.

Šajos apstākļos un gadījumā, kad sludinājumā par konkursu pasludinātā pakāpe ir tikusi atcelta, iestāde var tiesiski ievērot risinājumu, ko sniedzis likumdevējs, pieņemot Civildienesta noteikumu XIII pielikumu, un piemērot pēc analoģijas šī pielikuma 12. panta 3. punktu, kas attiecas uz piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija iekļauto un starp 2004. gada 1. maiju un 2006. gada 30. aprīli darbā pieņemto ierēdņu klasifikāciju.

(skat. 55., 58., 59., 69., 73., 74. un 76. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2007. gada 28. jūnijs, F‑21/06 Da Silva/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑179. un II‑A‑1‑981. lpp., 64., 68. un 79. punkts

2.      Faktiski pārejas noteikumi ir jāinterpretē šauri un tie a priori nav saderīgi ar piemērošanu pēc analoģijas. Šauru interpretāciju pamato apstāklis, ka pārejas noteikumi ir atkāpe no parasti attiecīgajās situācijās piemērojamām tiesību normām un principiem, kuri ir tūlītēji piemērojami konkrētajās situācijās, kuras neregulē minētā kārtība.

Gadījumā, ja nav parasti attiecīgajās situācijās piemērojamas tiesību normas, administrācija, ievērojot tā pārejas raksturu, tomēr var piemērot pēc analoģijas Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu.

(skat. 71.–74. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 23. marts, 77/82 Peskeloglou, Recueil, 1085. lpp., 11.–15. punkts; 1996. gada 5. decembris, C‑267/95 un C‑268/95 Merck un Beecham, Recueil, I‑6285. lpp., 23. un 24. punkts; 2008. gada 12. jūnijs, C‑462/05 Komisija/Portugāle, Krājums, I‑4183. lpp., 53. un 54. punkts

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 19. septembris, T‑252/97 Dürbeck/Komisija, Recueil, II‑3031. lpp., 66. un 70. lpp.

Civildienesta tiesa: Da Silva/Komisija, minēts iepriekš, 64., 68. un 79. punkts

3.      Saskaņā ar labas pārvaldības principu administrācijai, lemjot par ierēdņa stāvokli, ir pienākums ņemt vērā visus apstākļus, kas var noteikt tās lēmumu, un tādējādi šī principa neievērošanas sekas var būt apstrīdētā lēmuma atcelšana.

(skat. 85. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 16. marts, T‑11/03 Afari/ECB, Recueil FP, I‑A‑65. un II‑267. lpp., 42. punkts

Civildienesta tiesa: 2007. gada 22. maijs, F‑99/06 López Teruel/ITSB, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑147. un II‑A‑1‑797. lpp., 92. punkts