Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

30 septembrie 2010


Cauza F‑107/05


Gergely Toth

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Agent temporar — Încadrare în grad — Grade prevăzute în invitația de depunere a candidaturilor — Modificarea normelor de încadrare a agenților temporari, intervenită după publicarea invitației de depunere a candidaturilor — Încadrare în grad în temeiul noilor norme, mai puțin favorabile — Dispoziții tranzitorii — Aplicare prin analogie — Articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut — Proporționalitate — Principiul bunei administrări”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Toth solicită, cu titlu principal, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 20 iulie 2005 de respingere a reclamației sale și, pe de altă parte, anularea contractului pe care l‑a semnat la 17 ianuarie 2005 în ceea ce privește stabilirea gradului său și, cu titlu subsidiar, obligarea Comisiei la plata unei despăgubiri

Decizia:      Anulează decizia Comisiei privind încadrarea reclamantului în gradul A*6 a doua treaptă, cuprinsă în articolul 3 din contractul de agent temporar semnat la 17 ianuarie 2005. Respinge în rest acțiunea. Obligă Comisia la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată ale reclamantului. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în susținerea concluziilor Comisiei, suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Agenți temporari — Recrutare — Încadrare în grad — Introducerea unei noi structuri a carierei prin Regulamentul nr. 723/2004 — Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 5 alin. (1)‑(4); anexa XIII, art. 12 alin. (3); Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 10 al doilea paragraf; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

2.      Dreptul Uniunii — Dispoziții tranzitorii — Interpretare strictă

3.      Funcționari — Principii — Principiul bunei administrări — Conținut


1.      În lipsa unei dispoziții tranzitorii în Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, pentru determinarea încadrării în grad a agenților temporari recrutați după intrarea în vigoare a acestui regulament, la 1 mai 2004, pe baza unor invitații de depunere a candidaturilor publicate înainte de această dată, precum și în lipsa unor dispoziții interne aplicabile în acest scop, articolul 10 al doilea paragraf din regimul menționat este singurul care putea servi drept temei pentru această încadrare.

Rezultă din articolul 10 din respectivul regim că administrația dispune de o putere de apreciere pentru a stabili gradul agenților temporari. În lipsa unei dispoziții interne în materie, această putere este limitată numai de obligația de a angaja agenții menționați în gradul anunțat în invitația de depunere a candidaturilor și de necesitatea de a respecta structura categoriilor și a grupelor de funcții stabilită la articolul 5 alineatele (1)‑(4) din statut.

În aceste condiții, și în cazul în care gradul anunțat în invitația de depunere a candidaturilor a fost desființat, o instituție poate în mod valabil să se inspire din soluția reținută de legiuitor la adoptarea anexei XIII la statut și să aplice prin analogie articolul 12 alineatul (3) din această anexă, articol privind încadrarea funcționarilor înscriși pe o listă de candidați eligibili înainte de 1 mai 2006 și recrutați între 1 mai 2004 și 30 aprilie 2006.

(a se vedea punctele 55, 58, 59, 69, 73, 74 și 76)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2007, Da Silva/Comisia, F‑21/06, RepFP, p. I‑A‑1‑179 și II‑A‑1‑981, punctele 64, 68 și 79


2.      O dispoziție tranzitorie face, în principiu, obiectul unei interpretări stricte, incompatibilă a priori cu o aplicare prin analogie. Caracterul strict al interpretării se justifică prin împrejurarea că dispozițiile tranzitorii derogă de la regulile și principiile cu valoare permanentă care ar fi de aplicabilitate imediată în situațiile în discuție în lipsa regimului amintit.

În schimb, în lipsa unor dispoziții cu valoare permanentă, administrația poate să aplice prin analogie articolul 12 alineatul (3) din anexa XIII la statut fără a nesocoti natura tranzitorie a respectivului articol.

(a se vedea punctele 71‑74)

Trimitere la:

Curte: 23 martie 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec., p. 1085, punctele 11‑15; 5 decembrie 1996, Merck și Beecham, C‑267/95 și C‑268/95, Rec., p. I‑6285, punctele 23 și 24; 12 iunie 2008, Comisia/Portugalia, C‑462/05, Rep., p. I‑4183, punctele 53 și 54

Tribunalul de Primă Instanță: 19 septembrie 2000, Dürbeck/Comisia, T‑252/97, Rec., p. II‑3031, punctele 66 și 70

Tribunalul Funcției Publice: Da Silva/Comisia, citată anterior, punctele 64, 68 și 79


3.      În aplicarea principiului bunei administrări, administrația are obligația, atunci când se pronunță în legătură cu situația unui funcționar, să ia în considerare toate elementele care pot influența decizia sa și, în acest sens, încălcarea acestui principiu este de natură să conducă la anularea deciziei atacate.

(a se vedea punctul 85)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 16 martie 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP, p. I‑A‑65 și II‑267, punctul 42

Tribunalul Funcției Publice: 22 mai 2007, López Teruel/OAPI, F‑99/06, RepFP, p. I‑A‑1‑147 și II‑A‑1‑797, punctul 92