Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums - Toth/Komisija

(lieta F-107/05) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieks - Klasificēšana pakāpē - Sludinājumā par konkursu paredzētās pakāpes - Grozījumi noteikumos par pagaidu darbinieku klasificēšanu pakāpē, kas izdarīti pēc sludinājuma par konkursu publicēšanas - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunās, mazāk izdevīgās, normas - Pārejas noteikumi - Piemērošana pēc analoģijas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts - Samērīgums - Labas pārvaldības princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gergely Toth (Besozzo, Itālija) (pārstāvji - sākotnēji S. Rodrigues un Y. Minatchy, advokāti, pēc tam S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz un R. Albelice, advokāti, un beigās S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Šulce, pēc tam K. Zieleśkiewicz un M. Bauer)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmuma klasificēt prasītāju A*6 pakāpē, viņu pieņemot darbā par pagaidu darbinieku, atcelšana, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu klasificēt G. Toth A*6 pakāpes otrajā līmenī, kas ir ietverts 2005. gada 17. janvārī parakstītā pagaidu darbinieka līguma 3. pantā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome, kas ir iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 22, 28.01.2006., 15. lpp. (sākotnēji lieta reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-401/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu)